PageView Facebook
date_range 29/02/2024 visibility 824 views
bookmark HR Knowledge
ทักษะสำหรับผู้นำ HR ยุคใหม่ ต้องใช้ Skill อะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >ทักษะสำหรับผู้นำ HR ยุคใหม่ ต้องใช้ Skill อะไรบ้าง?

ทักษะสำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้นำ HR ยุคใหม่นั้น สำคัญอย่างไร และ ต้องใช้ ทักษะ หรือ Skill อะไรบ้าง มาดูกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :
ทักษะสำหรับผู้นำ HR หรือ HR Skills คืออะไร


HR (Human Resources) มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งหน้าที่และทักษะสำหรับ HR Manager ในยุคปัจจุบันมักมีความหลากหลาย และมีการเน้นที่ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยมีทักษะที่ HR จำเป็นต้องมี ดังนี้


ทักษะสำหรับผู้นำ HR ยุคใหม่ผู้นำ HR ต้องใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้เป็น

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ต้องมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ระบบ HRIS (Human Resources Information Systems) และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีเหตุผลในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


ผู้นำ HR ต้องนำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ต้องสามารถใช้ทักษะการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในหน่วยงาน HR และองค์กรโดยรวม


ผู้นำ HR ต้องบริหารจัดการทีมได้

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการทีม ใช้ทักษะ HR ในการนำทีมและสร้างความร่วมมือ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร


ผู้นำ HR ควรเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรเข้าใจและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กรและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การทำงานระยะไกล การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายแรงงาน เป็นต้น


ผู้นำ HR ต้องรักษาสัมพันธภาพในทีม

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ต้องสร้างทีมที่มีความหลากหลายและความสามัคคีให้ได้ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์


ผู้นำ HR ต้องเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรเข้าใจกฎหมายแรงงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของ HR เป็นไปตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมอย่างมากที่สุด


ผู้นำ HR ต้องพัฒนาบุคลากรสม่ำเสมอ

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานตลอดเวลา โดยเฉพาะการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้มากที่สุด


ผู้นำ HR ต้องทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นในองค์กรได้อย่างราบรื่นที่สุด เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชีเพื่อการวางแผนทางการเงิน หรือการทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดในการสร้างแบรนด์องค์กร เป็นต้น


ผู้นำ HR ควรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีเหตุผลในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เพราะ HR นั้น บริหารและจัดการงานที่เกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาที่พบมักจะมีความละเอียดอ่อน หากวิเคราะห์สถานการณ์ผิด หรือไร้เหตุผลแล้ว อาจทำให้ปัญหาเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้


ผู้นำ HR ต้องดูแลสุขภาพทางจิตใจของพนักงานให้ได้

HR Skill สำหรับผู้นำนั้น ควรใช้ทักษะการให้คำปรึกษาให้เป็น สนับสนุนและให้คำปรึกษาทางจิตใจแก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานไว้ให้ได้


สรุปทักษะสำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้นำ HR ยุคใหม่


ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง HR Manager จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลายเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งทักษะที่กล่าวมาเหล่านี้มีความสำคัญในการดำเนินงานในบทบาทของ HR Manager ในยุคปัจจุบันอย่างมาก และอาจมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจและองค์กรในอนาคตด้วย HR Manager ยุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้