แพ็คเกจราคา

โปรแกรม HR - HRM และระบบ Payroll

ตารางราคาแต่ละแพ็คเกจ โปรดเลือกแพ็คเกจที่ท่านต้องการตามความเหมาะสม

สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี
สมัครใช้งานฟรี

เลือก Package ที่ใช่สำหรับองค์กรคุณ
จะเลือก Package ไหน ก็สามารถคำนวณเงินเดือนได้ทุก Package

Free

Lite

Basic

Standard

Pro

Channel

Web Browser
Mobile Application
Line OA

Base

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพนักงาน
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ค่าลดหย่อน
ค้นหาเพื่อนร่วมงาน

1. กะการทำงานและวันหยุด

Scheduling Shift and Holiday

สามารถวางแผนกะการทำงาน และวันหยุดของพนักงานแต่ละคนไว้ล่วงหน้า และยังเข้ามาปรับปรุงให้เป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งจะกำหนดโดย
ปฏิทินการทำงานของพนักงาน
ปฏิทินการทำงานของลูกทีม

2. การลงเวลาทำงาน

Time Attendance

Mobile Application
Line OA
Fingerprint Scanner:
เครื่องสแกนของ HumanSoft ระบบจะดึงให้อัตโนมัติ
TimeApp Application:
Application ในมือถือของบริษัท เพื่อใช้เป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน
TimeWeb Application:
Application ใน Web Browser บนเครื่อง Computer ของบริษัท เพื่อใช้เป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน
Import File:
สามารถ Export มาเป็นไฟล์ .xls, .xlsx, .dat, .txt แล้วนำมา Import เข้าระบบได้เช่นกัน

3. เอกสาร และ การอนุมัติ

Document and Approve

เอกสารส่งหัวหน้างานพื้นฐาน 5 ฉบับ
 • ขอลางาน
 • ขอเปลี่ยนกะการทำงาน
 • ขอเปลี่ยนวันหยุด
 • ขอเพิ่มเวลา
 • ขอ OT
เอกสารเพิ่มเติม ส่งฝ่ายบุคคล 5 ฉบับ
 • ขอเบิกล่วงหน้า
 • ขอเอกสารรับรองเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • ขอเบิกสวัสดิการ
 • ขอเบิกเงินสดย่อย
หัวหน้างานอนุมัติเอกสาร
ฝ่ายบุคคลอนุมัติเอกสาร

4. การคำนวณเงินเดือน

คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ
เช่น ขาด ลา มาสาย โอที กลับก่อน กลับช้า เป็นต้น คำนวณเงินสุทธิของแต่ละพนักงาน รวมถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงาน สามารถคำนวณแบบรายบุคคลหรือคำนวณทั้งองค์กรได้
รายรับรายจ่าย
ภาระหนี้สิน เบิกล่วงหน้า เบี้ยขยัน สามารถเพิ่ม ลด ประเภทรายรับรายจ่ายได้เอง และยังตั้งค่าให้รายรับรายจ่ายคำนวณเงื่อนไขพิเศษได้ตามความต้องการอีกด้วย
ประกันสังคม ภาษี กองทุน
คำนวณภาษี ภงด.1 ภงด.1ก ภงด.3 ประกันสังคม กท.20 และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel/Text/PDF ได้
คำนวณกองทุนสะสมได้หลายกองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินสะสม กองทุนสหกรณ์ เป็นต้น
เงื่อนไขพิเศษ
เช่น เบี้ยขยัน เบี้ยพิเศษ หรืออื่นๆ ตามความต้องการของแต่ละบริษัท เป็นต้น
บันทึกรายการเบิกล่วงหน้า
บันทึกรายการภาระหนี้สิน
ในกรณีที่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่น เงินประกันการทำงาน ชำระค่าเสียหาย เป็นต้น
ปรับเงินเดือน
แบ่งงวดจ่าย ได้สูงสุด 4 งวด
จัดทำเงินเดือนงวดพิเศษ
E-slip
คำแนะนำสำหรับการคำนวณเงินเดือน

5. รายงาน

Report

Dashboard
 • สามารถดูได้ในหลายมิติ เจ้าของ/HR/พนักงาน ที่แตกต่างกัน
 • สาย
 • พักเกิน
 • กลับก่อน
 • OT ล่วงเวลา
 • OT วันหยุด
 • ลงเวลาไม่ครบคู่
 • จํานวนพนักงานชาย/หญิง
 • จํานวนพนักงานแบ่งตามประเภท
 • จํานวนพนักงานประจําปี
 • จํานวนพนักงานตามช่วงอายุ
 • Turn Over Rate
 • เบิกล่วงหน้า
 • เงินเดือนสุทธิสะสม
 • ฐานเงินเดือน
 • จํานวนพนักงานตามการลงเวลา
 • การใช้งาน
Table Report
มี 9 หมวด รวมมากกว่า 30 report
 • กลุ่มประวัติพนักงาน
 • กลุ่มเวลาการทํางาน
 • กลุ่มโควต้าการลา
 • กลุ่มรายรับ-รายจ่าย
 • กลุ่มการคํานวณเงินเดือน
 • กลุ่มประกันสังคม
 • กลุ่มภาษี
 • กลุ่มกองทุน
 • อื่นๆ
Real-time Report Line Notify
 • การลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน
 • สรุปการทํางานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปจํานวนพนักงานมาทํางานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปพนักงานขาดงานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • แจ้งเตือนเมื่อเพิ่ม To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อมี Comment To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อ To-do List สําเร็จแล้ว
 • แจ้งเตือนเมื่อมีการ Check Point เป็นต้น

6. เครื่องมืออื่นๆ

Others Tools

สินทรัพย์ถือครอง
บันทึกข้อมูลพนักงานที่ได้เอาสินทรัพย์ไปถือครองไว้ เมื่อเวลาลาออกจะได้ตรวจสอบให้คืนสินทรัพย์นั้นด้วย เช่น พนักงานขายเอาคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทไปใช้ เป็นต้น
ภาระหนี้สิน
สามารถแสดงรายการหนี้สินและประวัติหนี้สินของพนักงาน รวมถึงประวัติการชําระคืนในแต่ละเดือน การขอเว้นงวด การชําระ การขอปิดบัญชีและรีไฟแนนซ์
เอกสารหมดอายุ
โควต้าการลา
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ การแก้ไขเวลาการทํางาน คําแนะนําการแก้ไขเวลาการทํางานให้กับพนักงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงานและลดเวลา การทํางานให้กับ HR ที่จะต้องมาตรวจสอบช่วงสิ้นเดือน
ประกาศข่าวสาร
ทําการประกาศข่าวสารของบริษัท และแจ้งเตือนไปยังพนักงานแต่ละคน
นโยบายบริษัท
สามารถบันทึกข้อมูลนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับไว้ในระบบได้ และเมื่อมีพนักงานใหม่สามารถให้พนักงานเปิดอ่านข้อมูล นโยบายบริษัทเองได้
To-do List
สามารถมอบหมายงานได้หลายๆ คน ในหัวข้อเดียวกันได้แล้ว
การประเมิน KPI
สามารถนําข้อมูล การขาด ลา มาสาย และปัจจัยอื่นๆ เช่น จดหมายเตือน แบบประเมินพนักงานมาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการ ขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนตําแหน่ง
สมัครงานออนไลน์
ประกาศสมัครงานออนไลน์ผ่านระบบได้
ระบุตําแหน่งงาน พร้อมแนบรูปใส่รายละเอียดได้
การประเมินพนักงาน
สามารถสร้างแบบประเมินแบบผสมผสานคําตอบได้ เช่น หลายตัวเลือก, Hลายคําตอบ สามารถประเมินพนักงานแต่ละคนผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
การประเมินพนักงานทดลองงาน
จดหมายเตือน
สามารถออกจดหมายเตือนได้ และนําไปใช้ในการวัดผล KPI ได้
การฝึกอบรม
สร้างการฝึกอบรมสําหรับพนักงานได้ สามารถกําหนดวัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร กําหนดค่าใช้จ่ายและเลือกเฉพาะคนเข้าอบรม

Channel

Web Browser
Mobile Application
Line OA

Base

โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลพนักงาน
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ค่าลดหย่อน
ค้นหาเพื่อนร่วมงาน

1. กะการทำงานและวันหยุด

Scheduling Shift and Holiday

สามารถวางแผนกะการทำงาน และวันหยุดของพนักงานแต่ละคนไว้ล่วงหน้า และยังเข้ามาปรับปรุงให้เป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งจะกำหนดโดย
ปฏิทินการทำงานของพนักงาน
ปฏิทินการทำงานของลูกทีม

2. การลงเวลาทำงาน

Time Attendance

Mobile Application
Line OA
Fingerprint Scanner เครื่องสแกนของ HumanSoft ระบบจะดึงให้อัตโนมัติ
TimeApp Application ในมือถือของบริษัท เพื่อใช้เป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน
TimeWeb Application ใน Web Browser บนเครื่อง Computer ของบริษัท เพื่อใช้เป็นเครื่องลงเวลาการทำงาน
สามารถ Export มาเป็นไฟล์ .xls, .xlsx, .dat, .txt แล้วนำมา Import เข้าระบบได้เช่นกัน

3. เอกสาร และ การอนุมัติ

Document and Approve

เอกสารส่งหัวหน้างานพื้นฐาน 5 ฉบับ
 • ขอลางาน
 • ขอเปลี่ยนกะการทำงาน
 • ขอเปลี่ยนวันหยุด
 • ขอเพิ่มเวลา
 • ขอ OT
เอกสารเพิ่มเติม ส่งฝ่ายบุคคล 5 ฉบับ
 • ขอเบิกล่วงหน้า
 • ขอเอกสารรับรองเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • ขอเบิกสวัสดิการ
 • ขอเบิกเงินสดย่อย
หัวหน้างานอนุมัติเอกสาร
ฝ่ายบุคคลอนุมัติเอกสาร

4. การคำนวณเงินเดือน

คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ
เช่น ขาด ลา มาสาย โอที กลับก่อน กลับช้า เป็นต้น คำนวณเงินสุทธิของแต่ละพนักงาน รวมถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงาน สามารถคำนวณแบบรายบุคคลหรือคำนวณทั้งองค์กรได้
รายรับรายจ่าย
ภาระหนี้สิน เบิกล่วงหน้า เบี้ยขยัน สามารถเพิ่ม ลด ประเภทรายรับรายจ่ายได้เอง และยังตั้งค่าให้รายรับรายจ่ายคำนวณเงื่อนไขพิเศษได้ตามความต้องการอีกด้วย
ประกันสังคม ภาษี กองทุน
คำนวณภาษี ภงด.1 ภงด.1ก ภงด.3 ประกันสังคม กท.20 และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel/Text/PDF ได้
คำนวณกองทุนสะสมได้หลายกองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินสะสม กองทุนสหกรณ์ เป็นต้น
เงื่อนไขพิเศษ เช่น เบี้ยขยัน เบี้ยพิเศษ หรืออื่นๆ ตามความต้องการของแต่ละบริษัท เป็นต้น
บันทึกรายการเบิกล่วงหน้า
บันทึกรายการภาระหนี้สิน
ในกรณีที่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่น เงินประกันการทำงาน ชำระค่าเสียหาย เป็นต้น
ปรับเงินเดือน
แบ่งงวดจ่าย ได้สูงสุด 4 งวด
จัดทำเงินเดือนงวดพิเศษ
E-slip
คำแนะนำสำหรับการคำนวณเงินเดือน

5. รายงาน

Report

Dashboard
 • สามารถดูได้ในหลายมิติ เจ้าของ/HR/พนักงาน ที่แตกต่างกัน
 • สาย
 • พักเกิน
 • กลับก่อน
 • OT ล่วงเวลา
 • OT วันหยุด
 • ลงเวลาไม่ครบคู่
 • จํานวนพนักงานชาย/หญิง
 • จํานวนพนักงานแบ่งตามประเภท
 • จํานวนพนักงานประจําปี
 • จํานวนพนักงานตามช่วงอายุ
 • Turn Over Rate
 • เบิกล่วงหน้า
 • เงินเดือนสุทธิสะสม
 • ฐานเงินเดือน
 • จํานวนพนักงานตามการลงเวลา
 • การใช้งาน
Table Report
มี 9 หมวด รวมมากกว่า 30 report
 • กลุ่มประวัติพนักงาน
 • กลุ่มเวลาการทํางาน
 • กลุ่มโควต้าการลา
 • กลุ่มรายรับ-รายจ่าย
 • กลุ่มการคํานวณเงินเดือน
 • กลุ่มประกันสังคม
 • กลุ่มภาษี
 • กลุ่มกองทุน
 • อื่นๆ
Real-time Report Line Notify
 • การลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน
 • สรุปการทํางานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปจํานวนพนักงานมาทํางานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • สรุปพนักงานขาดงานประจําวันส่งเข้ากลุ่มไลน์
 • แจ้งเตือนเมื่อเพิ่ม To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อมี Comment To-do List
 • แจ้งเตือนเมื่อ To-do List สําเร็จแล้ว
 • แจ้งเตือนเมื่อมีการ Check Point เป็นต้น

6. เครื่องมืออื่นๆ

Others Tools

สินทรัพย์ถือครอง
บันทึกข้อมูลพนักงานที่ได้เอาสินทรัพย์ไปถือครองไว้ เมื่อเวลาลาออกจะได้ตรวจสอบให้คืนสินทรัพย์นั้นด้วย เช่น พนักงานขายเอาคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทไปใช้ เป็นต้น
ภาระหนี้สิน
สามารถแสดงรายการหนี้สินและประวัติหนี้สินของพนักงาน รวมถึงประวัติการชําระคืนในแต่ละเดือน การขอเว้นงวด การชําระ การขอปิดบัญชีและรีไฟแนนซ์
เอกสารหมดอายุ
โควต้าการลา
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ การแก้ไขเวลาการทํางาน คําแนะนําการแก้ไขเวลาการทํางานให้กับพนักงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับพนักงานและลดเวลา การทํางานให้กับ HR ที่จะต้องมาตรวจสอบช่วงสิ้นเดือน
ประกาศข่าวสาร
ทําการประกาศข่าวสารของบริษัท และแจ้งเตือนไปยังพนักงานแต่ละคน
นโยบายบริษัท
สามารถบันทึกข้อมูลนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับไว้ในระบบได้ และเมื่อมีพนักงานใหม่สามารถให้พนักงานเปิดอ่านข้อมูล นโยบายบริษัทเองได้
To-do List
สามารถมอบหมายงานได้หลายๆ คน ในหัวข้อเดียวกันได้แล้ว
การประเมิน KPI
สามารถนําข้อมูล การขาด ลา มาสาย และปัจจัยอื่นๆ เช่น จดหมายเตือน แบบประเมินพนักงานมาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการ ขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนตําแหน่ง
สมัครงานออนไลน์
ประกาศสมัครงานออนไลน์ผ่านระบบได้
ระบุตําแหน่งงาน พร้อมแนบรูปใส่รายละเอียดได้
การประเมินพนักงาน
สามารถสร้างแบบประเมินแบบผสมผสานคําตอบได้ เช่น หลายตัวเลือก, Hลายคําตอบ สามารถประเมินพนักงานแต่ละคนผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
การประเมินพนักงานทดลองงาน
จดหมายเตือน
สามารถออกจดหมายเตือนได้ และนําไปใช้ในการวัดผล KPI ได้
การฝึกอบรม สร้างการฝึกอบรมสําหรับพนักงานได้ สามารถกําหนดวัน เวลา สถานที่ ชื่อวิทยากร กําหนดค่าใช้จ่ายและเลือกเฉพาะคนเข้าอบรม

การบริการหลังการขาย


1. เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ราคานี้รวมค่าจด Domain Name
3. ราคานี้รวมค่าเช่าพื้นที่ Hosting
4. ราคานี้รวมค่าบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขการตั้งค่า ผ่านทางโทรศัพท์ LineOA หรือ Facebook Chat ในเวลาทำการ
5. ราคานี้รวมค่า Update Program
6. ราคานี้รวมค่า Backup Database ทุกวัน
7. ราคานี้รวมค่าขึ้นระบบครั้งแรก นำข้อมูลพนักงานเข้าปัจจุบัน ตั้งค่าเริ่มต้น แต่ไม่รวมการนำประวัติย้อนหลังเข้าระบบให้
8. ราคานี้รวมค่าฝึกอบรมการใช้งานครั้งแรก เป็นการฝึกอบรมแบบ Online Conference เท่านั้น
9. ราคานี้รวมค่าบริการเขียนสูตรพิเศษ (Extra Code) จำนวน 5 สูตร
10. ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
11. คู่มือการใช้ผ่านช่องทาง https://docs.humansoft.co.th
12. ราคานี้รวมการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
13. หากหมดอายุการใช้งานระบบทำต่ออายุเป็น Package Free และจำกัดจำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


1. ฝึกอบรมอื่นๆ คิดค่าใช้จ่ายเป็นการเสนอราคา เป็นการฝึกอบรมแบบ Online หรือ On-site
2. ออกแบบฟอร์มอื่นๆ ฟอร์มละ 5,000 บาท
3. ถ่ายโอนข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือนำเข้าประวัติย้อนหลังต่างๆ เป็นการเสนอราคาตามความต้องการ
4. การขอดึงข้อมูลผ่านระบบ API จะมีค่าใช้เพิ่มเติมตามการเสนอราคา

ระดับการให้บริการ (SLA)


1. การใช้งานใช้ผ่าน Web Browser/Mobile Application/LineOA โดยที่สามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมง (Availability 99%)
2. หากมีระบบล่ม (Downtime) จะสามารถกู้กลับมาได้ภายใน 24 ชั่วโมง
3. การตอบรับปัญหาจากทางลูกค้า ภายใน 15 นาที ในเวลาทำการ
4. การแก้ไขปัญหา
      4.1. เชิงการใช้งาน ภายใน 2 - 4 ชั่งโมง
      4.2. เชิงระบบ
               4.2.1 Critical ภายใน 1-2 วัน
               4.2.2 Minor ภายใน 3-7 วัน

การชำระเงิน


1. ช่องทางการชำระเงินผ่านทาง
      1.1 โอนเงิน (ฟรีค่าธรรมเนียม)
      1.2 QR Payment (ค่าธรรมเนียม 3.75%)
      1.3 บัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 3.75%)
      1.4 ผ่อนชำระ (ค่าธรรมเนียม 3.75% โดยจะได้เฉพาะกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
2. หากบริษัทต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% สามารถแจ้งเจตจำนงมาที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. เมื่อทางบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยจะดำเนินการออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ส่งไปรษณีย์ไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่

เลือกจำนวนพนักงาน
10 คน
25 คน
50 คน
75 คน
100 คน
150 คน
200 คน
250 คน
300 คน
400 คน
500 คน