PageView Facebook
date_range 25/04/2022 visibility 2228 views
bookmark Feature
โปรแกรมเงินเดือน อันไหนดี ที่มีฟังก์ชันสำหรับ HR ยุคใหม่ - blog image preview
Blog >โปรแกรมเงินเดือน อันไหนดี ที่มีฟังก์ชันสำหรับ HR ยุคใหม่

ปัจจุบันโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์มีให้เลือกมากมาย ฟังก์ชันจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะกับองค์กร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ดูได้ในบทความนี้เลย


โปรแกรมเงินเดือน คืออะไร

โปรแกรมเงินเดือน คือโปรแกรมสำหรับการคำนวณเงินเดือนและการบริหารจัดการบุคลากร ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กร ให้สามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดปัญหาความยุ่งยากให้น้อยที่สุด และยังรวมไปถึงการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


3 ฟังก์ชั่นที่โปรแกรมเงินเดือนยุคใหม่ต้องมี

เมื่อทุกองค์กรต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอย่างฉับพลัน จึงต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานการทำงานใหม่ เพื่อตอบรับการทำงานวิถีใหม่ การใช้โปรแกรมเงินเดือนเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรผ่านทางออนไลน์ โดยฟังก์ชั่นที่ขาดไม่ได้ มีดังนี้


1. Application สำหรับ HR และพนักงาน

การสร้างวิถีการทำงานยุคใหม่ ด้วย Application สำหรับ HR เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยปรับพื้นฐานการทำงาน เพื่อตอบโจทย์การทำงานวิถีใหม่ ซึ่งการนำ Application เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการบุคลากร จะทำให้ระบบการทำงานต่าง ๆ ในองค์กรมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ด้วย ระบบต่าง ๆ ของ Application ดังเช่นการลงเวลาทำงานออนไลน์

จากการลงเวลาทำงานออนไลน์ โดยใช้ Application ในโปรแกรม HR นั้น มีหลายวิธี เช่น ลงเวลาแบบตรวจสอบใบหน้า/GPS แบบเช็คอิน แบบWIFI แบบ QR CODE การลงเวลาผ่าน APP LINE และการลงเวลาแบบTime App โดยแต่ละองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม


ขอและอนุมัติเอกสารออนไลน์

ขอและอนุมัติเอกสารทางออนไลน์นั้นเป็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อปรับวิถีการทำงานใหม่สู่ HRM Online ด้วยการใช้ Application ในโปรแกรม HR ซึ่งสามารถขอและอนุมัติเอกสารผ่าน APP และ WEB ทั้งขอลางาน ขอเปลี่ยนวันหยุด ขอ OT ขอเบิกสวัสดิการ ขอเบิกเงินล่วงหน้า ทำให้การทำงานในองค์กรสะดวก รวดเร็วมากขึ้น


สลิปเงินเดือนออนไลน์

เมื่อมีการ Work From Home สิ่งที่ยุ่งยากตามมาคือการคำนวณเงินเดือน ซึ่งการใช้ Application ในโปรแกรม HR สามารถคำนวณการขาด ลา มาสาย โอที และผลตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถออกสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก ทำให้องค์กรปรับเข้าสู่วิถีการทำงานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายงานออนไลน์

อีกฟังก์ชั่นหนึ่งที่องค์กรจำเป็นต้องปรับมาใช้เพื่อเข้าสู่ HRM Online คือ ระบบรายงานออนไลน์ โปรแกรม HR สามารถสรุปรายงานการทำงาน การลงเวลา การขาด ลา มาสายหรือดูการทำงานต่างๆ ได้ในอีกหลายมิติ แบบ Real Time สามารถลดภาระงานของ HR เพิ่มความรวดเร็ว ลดปัญหาความผิดพลาดที่จะตามมาได้อย่างตอบโจทย์


To-do List

To-do List คือรายการสิ่งที่ต้อง เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งในโปรแกรม HR สามารถจดรายการงานที่ต้องทำในองค์กร จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดวันส่ง กำหนดงานย่อยอื่นๆ ได้ และยังสามารถส่งต่องานให้เพื่อนร่วมงานหรือแจกงานให้ลูกน้องได้อีกด้วย ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้เราจดจำและจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างไม่ผิดพลาดและยังช่วยให้ทราบความคืบหน้าของงานในองค์กรได้อีกด้วย2. Cloud Storage

Cloud Storage คือการเก็บข้อมูลบนเครื่อง Server ออนไลน์ ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการคลาวด์ (Host) จะเป็นผู้ดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ จึงเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งองค์กรเล็กและองค์กรใหญ่ สามารถเก็บข้อมูลขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่นตามขนาดองค์กร เรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายเป็นระเบียบ และยังมีเรื่องการรักษาความปลอดภัย ป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลเราได้ มีการสำรองข้อมูลไว้อย่างดี ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลจะสูญหายจนกระทบต่อธุรกิจด้วย ดังนั้น Cloud Storage จึงเป็นฟังก์ชั่นโปรแกรมเงินเดือนที่ HR ยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม


3. ระบบการจัดการแบบอัตโนมัติ

หน้าที่ของ HR นั้นเป็นหน้าที่ที่มีความหลากหลาย และละเอียดอ่อน หาก HR ยุคใหม่จะนำโปรแกรมเงินเดือนเข้ามาช่วยในการจัดการองค์กร ก็ควรจะเลือกที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ การจัดการเวลาทำงานของพนักงานและคำนวณเวลาให้แบบอัตโนมัติ การยื่น-อนมุติเอกสารออนไลน์แบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบรายงานผลต่าง ๆ แบบอัตโนมัติด้วย จะทำให้ HR ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มีเวลาเหลือพอที่จะไปพัฒนางานด้านอื่นๆ ให้กับองค์กรได้ จะทำให้องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกัน


สรุปความสำคัญของฟังก์ชันสำหรับ HR ยุคใหม่

เมื่อสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงต้องปรับตัวไปด้วยเช่นกัน ซึ่งในยุคนี้ การปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรอย่างฉับพลัน เป็นสิ่งที่ปฎิเสธิไม่ได้ วิถีการทำงานในยุคใหม่ของ HR จึงสำคัญกับองค์กรอย่างมาก ทั้ง 3 ฟังก์ชั่นจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็ก และยังสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้