PageView Facebook

การเพิ่มเวลาและการย้ายเวลา

  การเพิ่มเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานใช้สำหรับกรณีพนักงานลืมลงเวลาเข้า-ออกงาน และไม่สะดวกขอเอกสารเข้ามาเองต้องการให้ HR หรือผู้ที่มีสิทธิเป็นคนดำเนินการให้ หรือมีการเข้ามาใช้โปรแกรม HumanSoft ระหว่างปี แต่ต้องการนำเวลาจากเดิมที่เคยมีเข้ามาในโปรแกรมเพื่อดึงรายงานหรือนำไปประเมินขาด, ลา หรือมาสายประจำปี โดยในขั้นตอนการเพิ่มเวลาเข้า-ออกงาน

โดยสามารถเพิ่มเวลาได้ทั้งหมด 4 วิธี

1. เพิ่มจากหน้าเมนูจัดการเวลา

2. นำเข้าเวลาการทำงาน

3. เพิ่มจากตารางเวลาการทำงานในรอบเดือน

4. ขอเอกสารเพิ่มเวลา


  การแก้ไขเวลา ใช้สำหรับกรณีพนักงานลงเวลาเข้ามาไม่ถูกต้องแล้วต้องการแก้ไข

โดยสามารถแก้ไขเวลาได้ 2 วิธี

1. แก้ไขจากหน้าเมนูจัดการเวลา

2. แก้ไขจากตารางเวลาการทำงานในรอบเดือน


  การลบเวลา ใช้สำหรับกรณีหากพนักงานได้มีการลงเวลาเข้างานมาเกินแล้วต้องการลบเวลาที่เกินออก

โดยสามารถลบเวลาได้ทั้งหมด 2 วิธี

1. ลบจากหน้าเมนูจัดการเวลา

2. ลบจากตารางเวลาการทำงานในรอบเดือน


  การย้ายเวลาใช้สำหรับกรณีหากมีการจัดกะที่เป็นกะข้ามวันเที่ยงคืน หลังจากที่พนักงานลงเวลาเข้า-ออกงานที่เป็นกะการลงเวลาภายในวันไปแล้ว จะส่งผลให้เวลาออกงานของพนักงานกระโดดไปอยู่อีกวัน

โดยสามารถย้ายเวลาได้ทั้งหมด 2 วิธี

1.การย้ายเวลาในรอบการคำนวณ

2.การย้ายเวลากรณีเวลาที่ต้องการย้ายอยู่ไม่ได้อยู่ในรอบเดือนเดียวกันการเพิ่มเวลา

การเพิ่มเวลา (เพิ่มจากหน้าปรับปรุงเวลาการทำงาน)

ไปที่เมนูการประมวลผลเงินเดือน เลือกจัดการเวลา และมาเลือกที่เมนู “ปรับปรุงเวลาการทำงาน” และกดปุ่ม “เพิ่มการลงเวลาทำงาน”


หลังจากนั้นเลือก “พนักงาน” ที่ต้องการจะเพิ่มเวลา หลังจากนั้นเลือก “วันที่” และ “เวลา” ที่ต้องการเพิ่มแล้วกด “บันทึก”

กรณีกะการทำงานลงเวลาภายในวัน สามารถระบุช่อง “วันที่” และ “เวลา” เป็นวันเดียวกันได้เลยตัวอย่างเช่น ทำงานวันที่ 20/08/2023 เวลาเข้างานคือเวลา 08:30 น. ของวันที่ 20/08/2023