PageView Facebook

การนำเข้ารายรับ - รายจ่าย

สำหรับการนำเข้ารายรับ - รายจ่าย เป็นตัวช่วยในการกรอกข้อมูลให้กับพนักงาน ในกรณีที่ต้องการกรอกจำนวนเงินให้กับพนักงาน ครั้งละหลาย ๆ คน ซึ่งรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินเดือน จะประกอบไปด้วย รายรับ (Income), รายจ่าย (Expense) และค่าคงที่  (Constant)


รายรับ(Income) และรายจ่าย (Expense)

รายรับ-รายจ่าย ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะต้องดำเนินการนำเข้าที่หน้าคำนวณเงินเดือนทั้งองค์กรเท่านั้น เมื่อมาที่หน้าคำนวณเงินเดือนทั้งองค์กรเรียบร้อยแล้ว ให้มาเลือกที่งวดเต็ม (กรณีที่พนักงานคำนวณแบบเต็มงวด) และงวดที่ 1 หรืองวดที่ 2 (ในกรณีที่พนักงานแบ่งงวดจ่าย)


กรณีที่พนักงานคำนวณแบบเต็มงวด

ให้มาที่หน้าคำนวณเงินเดือนทั้งองค์กร เลือกงวดเต็ม และมาที่รายรับรายจ่าย หลังจากนั้นลงมาด้านล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเทมเพลท เพื่ออกไปกรอกข้อมูล


กรอกจำนวนเงินที่พนักงานจะได้รับ หรือถูกหัก ซึ่งระบบจะนำเข้าเฉพาะช่องที่มีตัวเลขเท่านั้น ช่องไหนไม่มีข้อมูลจะไม่ถูกนำเข้าระบบ หากต้องการให้ลบรายรับรายจ่ายออกให้ใส่ 0 ในช่องดังกล่าว