PageView Facebook

การตั้งค่าโอที

  การตั้งค่าโอที ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไข หรือเรทค่าแรงที่ต้องการคำนวณในโอทีแต่ละประเภท ซึ่งระบบสามารถตั้งค่าให้โอทีใช้เฉพาะวันทำงานหรือวันหยุดได้ รวมถึงกำหนดว่าพนักงานคนไหนจะขอโอทีประเภทใดได้บ้าง และยังสามารถตั่งค่าให้ปัดเศษขึ้นหรือลง ของการคิดชั่วโมงการทำโอทีได้ ทั้งนี้การตั้งค่าโอทีจะอิงกับภาษี/ประกันสังคมกรณีเลือกให้นำมาคำนวณด้วย ซึ่งมสามารถดูคู่มือการตั้งค่าให้คิดภาษี และประกันสังคม ได้ที่นี่


การตั้งค่าโอที

กดที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าการคำนวณ กดที่ตั้งค่าเวลาการทำงาน กดปากกาแก้ไขในหัวข้อโอที ที่ต้องการ

หมายเหตุ : สถานะ Y/N คือการปิด/เปิดการใช้โอทีการ์ดนั้น ๆ หากปิดใช้ไป เอกสารที่เคยขอก่อนหน้านี้จะยังคำนวณเอกสารให้ เพียงแต่จะไม่มีชื่อของเอกสารโอทีดังกล่าวแสดง


หลังจากกดปากกาแก้ไข และเลือกช่องนำไปใช้กับ... เลือกว่าจะให้ขอเอกสารขอได้วันใดบ้าง สุดท้ายให้กดเปิดในประเภทพนักงานที่ต้องการตั้งค่า

หมายเหตุ : นำไปใช้กับ... คือ การกำหนดว่าเอกสารโอทีประเภทนี้ จะสามารถขอวันไหนได้ เช่น โอที x1.5 ให้ขอเอกสารได้เพียงวันทำงานเท่านั้น


หลังจากเปิดใช้งานแล้วให้กรอกเงื่อนไขที่ต้องการได้ดังนี้