PageView Facebook

ข้อควรระวังจากการแก้ไขกะการทำงาน

ข้อควรระวังจากการแก้ไขกะการทำงาน

1.เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา หรือประเภทของกะการทำงาน ที่เมนูข้อมูลกะการทำงาน

2.มีการกำหนดกะการทำงาน ที่เป็นกะการทำงานพื้นฐานที่เมนูข้อมูลพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่พนักงานรายบุคคล หรือแก้ไขที่เมนูย่อยตั้งค่ากะการทำงาน

ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขทั้ง 2 กรณีข้างต้น จะต้องมาทำการกดรีเซตเฉพาะกะการทำงาน ที่หน้าคำนวณเงินเดือนรายบุคคล หรือคำนวณเงินเดือนทั้งองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้โปรแกรมรีเซตค่าตั้งต้นใหม่อีกครั้ง

ซึ่งเมื่อมีการกดรีเซตเฉพาะกะการทำงาน ระบบจะทำการดึงข้อมูลกะการทำงานจากข้อมูลพื้นฐานของพนักงานมาแสดง ที่หน้าตารางเวลาการทำงาน


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา หรือประเภทของกะการทำงาน

กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลกะการทำงานภายหลังจากที่มีการใช้งานกะการทำงานนั้นอยู่ ระบบจะยังจำค่าเวลาของกะเดิม

ให้ทำการกดรีเซ็ตค่าตั้งต้นกะการทำงาน ที่หน้าเมนูคำนวณเงินเดือน เพื่ออัพเดทข้อมูลของกะการทำงานให้เป็นปัจจุบันหมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกะการทำงาน หรือรหัสของกะการทำงานในเมนูนี้ จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในแต่ละเดือน หากต้องการอัพเดทข้อมูลในแต่ละเดือน กรุณากด "รีเซ็ตค่าตั้งต้นเฉพาะกะการทำงาน" ในเดือนที่ต้องการอีกครั้ง


เมื่อแก้ไขช่วงเวลาการทำงาน, ประเภทของกะการทำงาน หรือรหัสของกะการทำงานนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลตามการตั้งค่าใหม่