PageView Facebook

แบบประเมิน

  แบบประเมิน เป็นการสร้างแบบประเมินให้กับพนักงาน ทั้งการประเมินพนักงานทั่วไป และการประเมินพนักงานทดลองงาน โดยระบบยังสามารถคัดลอกแบบประเมินข้ามบริษัทได้ด้วย

  โดยประเภทคำตอบของแบบประเมิน ทางระบบมีให้เลือกถึง 4 รูปแบบ ดังนี้

1.หลายตัวเลือก

2.หลายคำตอบ

3.คำตอบสั้น ๆ

4.ย่อหน้า


ความหมายของประเภทคำตอบแต่ละรูปแบบ

1.หลายตัวเลือก คือ การกำหนดคำตอบหลายตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อได้ ที่เกินกว่าคะแนนในข้อนั้น ๆ ได้

2. หลายคำตอบ คือ การกำหนดข้อคำตอบหลายคำตอบ โดยคะแนนต่อข้อต้องรวมกันเท่ากับคะแนนประจำข้อ

3. คำตอบสั้น ๆ คือ การกำหนดข้อคำตอบ โดยการตอบคำถามแบบสั้น ๆ

4. ย่อหน้า คือ การกำหนดข้อคำตอบ โดยการตอบคำถามด้วยการพิมพ์คำตอบของผู้ประเมินเอง

หมายเหตุ : ข้อคำถามแบบประเมิน จะต้องมีการเฉลี่ยคะแนนให้ครบ 100 คะแนนเต็มเสมอ


การสร้างแบบประเมิน

การสร้างแบบประเมิน สามารถเข้ามาที่เมนูการประเมินพนักงาน จากนั้นเลือกไปที่แบบประเมิน และเลือกที่ เพิ่มแบบประเมินได้เลย


เมื่อกดเพิ่มแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกว่าแบบประเมินดังกล่าว จะใช้งานในเวอร์ชันภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นให้กรอกชื่อแบบทดสอบ และคำอธิบายของแบบทดสอบนั้น