PageView Facebook

การลบข้อมูลพนักงาน

การลบพนักงาน ใช้สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการให้พนักงงานที่ต้องการมีข้อมูลขึ้นในระบบ ซึ่งถ้าหากมีการลบพนักงานออกจากฐานข้อมูลจะไม่สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้งานได้

ขั้นตอนในการลบข้อมูลพนักงานให้เลือกที่เมนู ข้อมูลองค์กร และมาที่ข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นให้เลือกรายชื่อพนักงานที่เมนู เลือกพนักงาน


หลังจากเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่มพนักงานลาออก