PageView Facebook

การใช้งานของหัวหน้างาน

  การใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน และเว็บเบราว์เซอร์เบื้องต้นของหัวหน้างาน ในส่วนนี้จะเป็นการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารโอที หรือเอกสารลางานของพนักใต้สังกัด หรือเป็นผู้อนุมัติให้กับพนักงาน สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานเข้า-ออกประจำวัน หรือปฏิทินกะการทำงาน-วันหยุด รวมถึงการลงเวลาทำงานให้กับพนักงานโดยการใช้ฟังก์ชันสแกนลูกทีม ทั้งนี้หัวหน้างานยังสามารถ อนุมัติเอกสาร หรือขอเอกสารแทนให้กับพนักงานบนเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงการการจัดกะทำงานวันหยุดได้อีกด้วย


การใช้งานแอปพลิเคชัน สำหรับหัวหน้างาน

ในการอนุมัติเอกสาร สามารถอนุมัติเอกสารได้ที่หน้า News Feed หรือที่เมนูยื่นเอกสาร สามารถเลือกตัวกรองในการเลือกเดือน หรือสถานะของเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบ หรืออนุมัติเอกสารต่าง ๆ