PageView Facebook

เทคนิคและข้อควรระวัง จากการคำนวณเงินเดือน

1. การเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / ลบ รอบการคิดเงินเดือน มีผลกระทบอะไรบ้าง ?2. ข้อควรระวังจากการระบุวันที่ลาออกผิด : ผลกระทบคือ ผลการคำนวณเงินเดือนผิด

การระบุวันที่ลาออกในระบบ Humansoft หมายถึง วันที่พนักงานไม่มีสถานะเป็นพนักงานแล้ว ไม่ใช่วันสุดท้ายที่ทำงาน

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานทำงานวันสุดท้ายวันที่ 29/08/2022 การระบุวันที่ลาออก จะต้องเป็นวันที่ 30/08/2022


หมายเหตุ : หากระบุวันที่ลาออกผิดและแก้ไขใหม่ ต้องกดรีเซ็ตค่าตั้งต้น เพื่อให้ อัพเดทวันที่ลาออกปัจจุบัน3. เอกสารที่ "อนุมัตแล้ว" จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

วิธีแก้ไข : ต้องกดตรวจสอบเอกสารก่อน จึงจะสามารถ แก้ไขเอกสาร หรือ ลบเอกสารได้4. ไม่สามารถเปลี่ยนกะการทำงาน หรือ เปลี่ยนสถานะวันทำงานได้ หากภายในวันนั้นมีเอกสารโอทีอยู่

วิธีแก้ไข : ลบเอกสารโอทีออกก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนกะการทำงาน/เปลี่ยนสถานะวันหยุดได้5. ไม่สามารถอนุมัติเอกสารย้อนหลังได้ หากปิดงวดบัญชีแล้ว

วิธีแก้ไข : ต้องปลดล็อคการปิดงวดบัญชีก่อน จึงจะสามารถกลับอนุมัติเอกสาร

ผลกระทบของการ : อาจทำให้ผลสรุปการคำนวณเงินเดือนผิดพลาดได้ หากปลดล็อคและกลับมาคำนวณอนุมัติเอกสารหรือคำนวณเงินเดือนใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ : อนุมัติเอกสารให้ครบถ้วน และกดคำนวณเงินเดือนใหม่ทุกครั้งก่อนกดปิดงวด

สามารถตรวจสอบเอกสารได้ที่เมนู คำนวณเงินเดือนทั้งองค์กร

เอกสารที่มีผลกับเงินเดือน โอที ลางาน เปลี่ยนกะ เปลี่ยนวันหยุด เพิ่มเวลา และ เบิกล่วงหน้า6. กดคำนวณวันนี้ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในหน้าคำนวณเงินเดือน

ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขเวลา แก้ไขเอกสาร อนุมัติเอกสาร และหลังจากกรอกรายรับรายจ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการคำนวณที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการอัพเดทข้อมูลหลังจากที่มีการแก้ไข