PageView Facebook

การเปลี่ยนรูปแบบ ของแบบฟอร์มต่าง ๆ

  การเปลี่ยนรูปแบบของแบบฟอร์มต่าง ๆ จะสามารถเปลี่ยนได้ต่อเมื่อบริษัทมีความต้องการแบบฟอร์มรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบบมี หรือแบบฟอร์มเฉพาะของบริษัท จะมีค่าบริการเพื่อ Generate แบบฟอร์มนั้น ๆ ให้เป็นแบบเฉพาะของบริษัท

  ในส่วนของรายงานประกันสังคม แบบฟอร์มจะเหมือนกับ สำนักงานประกันสังคม, รายงานกลุ่มภาษีแบบฟอร์มจะเหมือนกับ กรมสรรพากร จะไม่สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนแบบฟอร์มได้

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ มีดังนี้

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน


ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน


ตัวอย่างแบบฟอร์มสัญญาการจ้างพนักงานทดลองงาน