PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

การกำหนดสิทธิการเข้าถึงในหน้า CCS

  สิทธิการเข้าถึงที่หน้า CCS คือ ผู้ใช้งานประเภทหนึ่ง ที่เข้าใช้งานด้วยอีเมล และไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายชื่อพนักงานเข้ามาในระบบ

  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้งานดังกล่าว จะสามารถเห็นข้อมูลได้กี่บริษัท และสามารถเห็นข้อมูลอะไรได้บ้าง ในบริษัทที่เลือกไว้ โดยการกำหนดข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ ให้กับผู้ใช้งานดังกล่าว

  ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งงาน หรือการเพิ่มผู้ใช้งาน จะต้องเป็นผู้ใช้งานด้วยสิทธิ Admin/Owner เท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มผู้ใช้งานให้กับพนักงานได้


1. การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้

  กลุ่มผู้ใช้ คือการกำหนดสิทธิเข้าถึง เพื่อกำหนดให้กับบางผู้ใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบริษัท ซึ่งอาจเป็นการกำหนดหน้าที่ให้กับพนักงาน เช่น ผู้ใช้ A สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ เพียงการลงเวลาการทำงานของพนักงาน หรือ ผู้ใช้ B เข้ามาเพื่ออนุมัติเอกสารให้กับพนักงานเท่านั้น เป็นต้น

  สำหรับขั้นตอนการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานให้มาที่เมนูตั้งค่า แล้วเลือกเมนูข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ หลังจากนั้นกดเพิ่มกลุ่มผู้ใช้


  หลังจากเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานมาแล้ว ให้ทำการกรอกรหัสกลุ่มผู้ใช้งาน และชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน หลังจากนั้นให้มากำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ว่าสามารถเข้าใช้งานในเมนูไหนได้บ้าง


  สำหรับการเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งาน จะแบ่งเป็นการเพิ่ม 2 หน้า คือ หน้า CCS และหน้า HRS แล้วทำการเลือกว่ากลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวสามารถเข้าถึงเมนูอะไรได้บ้างในแต่ละหน้าการใช้งาน หลังจากนั้นกดบันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น