PageView Facebook

การนำเข้าข้อมูลเงินเดือนสุทธิย้อนหลัง

  การนำเข้าข้อมูลเงินเดือนสุทธิใช้สำหรับกรณีที่ข้อมูลในรอบเดือนไม่ถูกต้อง, ไม่มีข้อมูลในรอบเดือน

หรือต้องการให้ระบบแสดงยอดตามที่ต้องการ


ปัจจัยสำคัญ ที่ต้องนำเข้าข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังเข้ามาในระบบ

1. เพื่อให้แสดงยอดเงินสะสม ( ในสลิปเงินเดือน ) ที่พนักงานเคยได้รับไปแล้วภายในเดือนนั้น ๆ

2. เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณภาษีของพนักงานได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้สามารถดึงรายงานภาษีประจำปี ภ.ง.ด.1ก จากในระบบ HumanSoft ไปใช้ได้

4. เพื่อให้สามารถดึงรายงาน กท.20 จากในระบบ HumanSoft ไปใช้ได้

5. เพื่อให้สามารถ ดึงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายต่าง ๆ ไปประเมิน KPI ได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น, ค่าIncentive หรือค่าเบี้ยขยัน


การนำเข้าข้อมูลเงินเดือนสุทธิ

เลือกเดือนที่ต้องการนำเข้าข้อมูลเงินเดือน หากรอบเดือนดังกล่าวยังไม่มีการสร้างขึ้นมา ให้กดเซ็ตค่าตั้งต้น เพื่อสร้างรอบเดือนที่ต้องการนำเข้าข้อมูล


เข้าไปที่เมนูปิดงวดบัญชี ระบุวันที่จ่ายเงินเดือน, วันที่จ่ายภาษี และกดบันทึก หลังจากนั้นกดปิดงวดบัญชี