PageView Facebook

จัดการกะการทำงาน

กะการทำงาน คือช่วงเวลาการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน  เมื่อทำการสร้างกะการทำงานขึ้นมาแล้ว จะต้องนำกะการทำงานนั้น มากำหนดให้กับพนักงาน อีกทั้งยังรวมไปถึงถึงเป็นการกำหนดช่วงเวลาในการขอเอกการลา หรือเอกสารโอที และยังเป็นตัวกำหนดการคำนวณขาดงาน, ลางาน หรือมาสาย ฯ ของพนักงานอีกด้วย

   การจัดกะการทำงานยังสามารถทำการจัดกะที่เป็นกะพื้นฐานให้กับพนักงาน ที่มีการกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่แน่นอนในทุก ๆ เดือน อีกทั้งยังสามารถจัดกะหมุนเวียนให้กับพนักงานได้ ในกรณีที่พนักงานมีการหมุนเวียนกะการทำงานภายในเดือน หรือสัปดาห์ เป็นต้น


การจัดกะการทำงาน

วิธีการจัดกะการทำงานพื้นฐานรายบุคคล

ให้เลือกที่เมนูข้อมูลองค์กร และมาที่ข้อมูลพนักงาน และกดปุ่มเลือกพนักงาน


เมื่อกดที่ปุ่มเลือกพนักงานแล้ว จะแสดงรายชื่อพนักงานขึ้นมา สามารถเลือกตัวกรองเพื่อค้นหารายชื่อพนักงานได้ หลังจากนั้นให้เลือกรายชื่อพนักงานท่านที่ต้องการ จัดกะการทำงานพื้นฐานขึ้นมา