PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

การตอบแบบประเมิน

  การตอบแบบประเมิน ใช้สำหรับประเมินพนักงานผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บเบราว์เซอร์ สามารถนำคะแนนที่ได้มาวัดผลการปฏิบัติงาน หรือนำมาต่อยอดเพื่อประเมิน KPI Profile รวมทั้งยังอาจนำผลการประเมิน ไปใช้สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานได้อีกด้วย

  อีกทั้งยังรวมไปถึงการตอบแบบประเมินของพนักงานทดลองงาน ที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาผ่านงาน โดยการเข้าใช้งานจะแบ่งเป็น 2 มุมมองดังนี้

1. การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

2. การใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

  • ตอบแบบประเมินพนักงานทั่วไป
  • ตอบแบบประเมินพนักงานทดลองงาน


การตอบแบบประเมิน ผ่านแอปพลิเคชัน

หลังจากมีการเพิ่มรอบประเมินแล้ว ให้ผู้ประเมินเข้ามาที่แอปพลิเคชัน และกดที่ ขีด3ขีด (ด้านล่างขวามือ) ให้เลือกการประเมิน และกดที่แบบประเมิน สุดท้ายกดที่ตอบแบบประเมิน


หลังจากกดที่ตอบแบบประเมินแล้ว ให้เลือกรายการประเมินที่ต้องการ จากนั้นทำการประเมินแต่ละข้อ และกดถัดไป