PageView Facebook

การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน

  พื้นที่การทำงาน คือ การกำหนดพื้นที่การทำงาน เพื่อใช้ในการลงเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน หรือ Line OA ของพนักงานทั้งบริษัท หรือเฉพาะกลุ่มของพนักงาน

  ซึ่งในแต่ละพื้นที่การทำงานจะสามารถกำหนด Latitude, Longitude, รัศมีของพื้นที่ และยังสามารถกดหนดการลงเวลาเฉพาะวัน ของพื้นที่การทำงานในวันนั้น ๆ ได้อีกด้วย


การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน

  สำหรับการสร้างพื้นที่การทำงาน สามารถมาที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าอื่น ๆ และมาที่เมนูตั้งค่าพื้นที่การทำงาน

  เมื่อเข้ามาในหน้านี้ จะพบกับพื้นที่การทำงานประเภท Evewhere  ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นของระบบ สำหรับสถานที่ประเภท Evewhere คือสถานที่ที่พนักงานจะสามารถลงเวลาการทำงานที่ไหนก็ได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนด Latitude และ Longitude ไว้

หมายเหตุ : สถานที่ ประเภท Evewhere  จะสามารถตั้งค่าได้เพียง 1 พื้นที่การทำงานเท่านั้น

  หลังจากนั้นให้ทำการกดเพิ่มพื้นนที่การทำงาน เพื่อทำการสร้างพื้นที่การทำงานได้เลย


เมื่อกดเพิ่มพื้นที่การทำงานมาแล้ว แต่ Location ถูกปิดกั้นไว้อยู่ ให้มาที่แถบ URL และกดที่สัญลักษณ์  เพื่ออนุญาตการเข้าถึง และกดเสร็จสิ้น