PageView Facebook

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างตำแหน่ง


โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างตำแหน่ง เป็นการกำหนดว่าในบริษัทประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่สาขา, และภายในแต่ละสาขาประกวนไปด้วยแผนก หรือหน่วยงานอะไรบ้าง

อีกทั้งยังเป็นการกำหนดว่าพนักงานในบริษัทแต่ละคน อยู่ในสำนักงานสาขา, แผนก, หน่วยงาน หรือตำแหน่งไหน


โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร คือ การกำหนดโครงสร้างของบริษัท ว่าภายในบริษัท ประกอบไปด้วยสำนักงานสาขาอะไรบ้าง และในแต่ละสาขา มีฝ่ายงาน หรือหน่วยงานใดบ้าง และยังรวมไปถึงการใส่ข้อมูลที่อยู่ของบริษัท, ข้อมูลบัญชีบริษัท และโลโก้ของบริษัทด้วย


  ซึ่งโครงสร้างองค์กร จะสามารถกำหนดโครงสร้างได้ถึง 5 ขึ้น ดังนี้

1. บริษัท

2. สำนักงานสาขา

3. แผนก

4. ฝ่ายงาน

5. หน่วยงาน


การเพิ่มและแก้ไข โครงสร้างองค์กร


เพิ่มโครงสร้างองค์กร

ให้ทำการเลือกโครงสร้างว่าต้องการสร้างโครงสร้างองค์กร ขึ้นมาอยู่ภายใต้โครงสร้างไหน
แก้ไขโครงสร้างองค์กร

การแก้ไขโครงสร้างองค์กร แบ่งการแก้ไขเป็น 2 ประเภทคือ

1.แก้ไขเพื่อเพิ่มข้อมูลที่อยู่ของบริษัท, ข้อมูลบัญชีบริษัท และโลโก้ของบริษัท

2.แก้ไขในส่วนของชื่อ หรือรหัส ของโครงสร้างบางรายการ


1.แก้ไขเพื่อเพิ่มข้อมูลที่อยู่ของบริษัท, ข้อมูลบัญชีบริษัท และโลโก้ของบริษัท

ให้ทำการกดแก้ไขที่บริษัท หรือสำนักงานสาขา หลังจากนั้นให้เลือกมาที่ส่วนของ ที่อยู่บริษัท หรือที่อยู่สำนักงานสาขา ที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และสุดท้ายกดบันทึกสำหรับการแก้ไขเพื่อเพิ่มข้อมูลบัญชีบริษัท หรือบัญชีของแต่ละสำนักงานสาขา ให้ทำการเลือกธนาคารที่ต้องการ หลังจากนั้นใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง และกดบันทึก เพื่อใช้ในการนำจ่ายเงินเดือนของพนักงานผ่านธนาคารที่ต้องการ

หมายเหตุ

Payer คือ ทางบริษัทเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

Beneficiary คือ หักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากผู้รับเงินสุดท้าย การแก้ไขเพื่อเพิ่มโลโก้ของบริษัท หรือแต่ละสำนักงานสาขา ให้ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการ เมื่ออัพโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดบันทึก

หมายเหตุ : ขนาดรูปภาพ 400x400 หรือ 600x600