จัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน

เมนูจัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน ใช้สำหรับกรณีที่ ต้องการให้ระบบหักเงินพนักงานอัตโนมัติ หรือเป็นการเก็บประวัติการหักเงินพนักงานที่เคยมีการจ่ายเงินครบแล้ว

สามารถดำเนินการเพิ่มข้อมูล หรือนำเข้าข้อมูลได้ทั้ง 2 รูปแบบ


การเพิ่มข้อมูล

การเพิ่มข้อมูลจัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน ให้มาที่เมนูการประมวลผลเงินเดือน เลือกจัดการหนี้สินพนักงาน หลังจากนั้นให้กดเพิ่มข้อมูล


หลังจากกดเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่มข้อมูลผู้กู้, วันที่ยื่นกู้, เดือนที่เริ่มหัก, ประเภทเงินกู้, จำนวนเงินกู้, จำนวนงวด และวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นกดบันทึก

1.เลือกรายชื่อพนักงาน ที่ต้องการเพิ่มภาระหนี้สิน

2.ระบุวันที่ ที่พนักงานยื่นกู้

3.ระบุเดือน ที่ต้องการเริ่มหักเงินกับพนักงาน

4.เลือกประเภทเงินกู้ ตามความเหมาะสม เช่น ชำระค่าเสียหาย หรือเป็นเงินประกันการทำงาน เป็นต้น

5.ระบุจำนวนเงิน ที่พนักงานมีการขอกู้

6.ระบุเงินดาวน์ หากพนักงานมีการชำระเงินไปแล้วก่อนหน้านี้ สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวมากรอกในเงินดาวน์ได้เลย เพื่อหักลบกับยอดเงินกู้

7.ยอดเงินกู้ ระบบจะหักลบจากเงินกู้ และเงินดาวน์

8.ระบุจำนวนงวด ที่ต้องการหักพนักงาน

9.กำหนดงวด ที่ต้องการให้พนักงานส่ง หากไม่กำหนดระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ

10.เลือกประเภทดอกเบี้ย ตามความต้องการ

11.ระบุอัตราดอกเบี้ย / มูลค่าดอกเบี้ย ยกตัวอย่าง เช่น กำหนดมูลค่าดอกเบี้ย พนักงาน กู้ 10,000 ชำระ 12 งวด ดอกเบี้ย 1,000 บาท ชำระ  12 งวด ระบบจะนำดอกเบี้ย 1,000 หาร 12 = ดอกเบี้ย 83.33 บาท ต่องวด

ค่างวด 833.33 + 83.33 = 916.66 บาท ต่องวดที่พนักงานจะต้องชำระ เป็นต้น หากไม่มีสามารถกรอกเป็น 0 ได้

12.สามารถเลือกการปัดเศษ หรือไม่ปัดเศษดอกเบี้ยได้

13.กรอกรายละเอียดของข้อมูลเงินที่พนักงานกู้ไปเพื่อเป็นหมายเหตุ

14.หลังจากกดบันทึกระบบจะสร้างตารางข้อมูลและงวดที่พนักงานต้องชำระให้อัตโนมัติ


การนำเข้าข้อมูล

สำหรับการนำเข้าข้อมูลจัดการหนี้สินพนักงาน และเงินประกันการทำงาน สามารถดูคู่มือเพิ่มเติมได้ที่นี่