PageView Facebook

ตั้งค่าคำนวณโควต้าการลา

การตั้งค่าคำนวณโควตาการลา คือ การเลือกประเภทการลาให้กับพนักงาน ในกรณีที่ต้องการให้ระบบคำนวณโควตาการลาที่พนักงานจะได้รับอัตโนมัติ เมื่อพนักงานอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับโควตาการลาประเภทนั้น ๆ โดยระบบจะทำการคำนวณโควตาการลาให้ทุกวัน หลังเที่ยงคืน


ตั้งค่าคำนวณโควต้าการลา

สามารถมาตั้งค่าได้ที่ข้อมูลองค์กร เลือกเมนูข้อมูลพนักงาน แล้วมาที่เมนูย่อย เลือก “ตั้งค่าคำนวณโควตาการลา” โดยสามารถกำหนดได้ 2 แบบคือ

1.ต้องการให้ระบบคำนวณโควตาการลาประเภท ลากิจได้รับค่าจ้าง ให้กับพนักงานทุกคน สามารถเลือกทั้งหมด ที่ประเภทการลานั้น ๆ ได้เลย

2.ต้องการกำหนดเป็นรายบุคคล ในแต่ละประเภทการลา สามารถเลือกประเภทการลาที่ต้องการได้เลย

เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก

ข้อควรระวัง : หากมีการเพิ่ม หรือนำเข้าโควตาการลาที่พนักงานจะได้รับไว้ เมื่อมีการตั้งค่าคำนวณโควตาการลาอัตโนมัติไว้ โควตาการลาดังกล่าวจะถูกล้างค่า และคำนวณตามการตั้งค่าของประเภทการลานั้น ๆ เสมอ


สรุปได้ว่าตั้งค่าคำนวณโควตาการลา เป็นการเลือกพนักงาน หรือประเภทการลาที่ต้องการให้ระบบคำนวณโควตาการลาที่พนักงานจะได้รับอัตโนมัติ เมื่อพนักงานเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับโควตาการลา โดยที่ HR ไม่ต้องมาก็คืนค่าตั้งต้นของแต่ละประเภทการลา