PageView Facebook

KPI Profile

  KPI Profile คือ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านต่าง ๆ สำหรับการประเมิน KPI Profile จะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดภายใน และตั้วชี้วัดภายนอกมาเป็นตัวช่วยในการประมวลผลการประเมินให้กับพนักงาน


การเพิ่ม KPI Profile

ไปที่เมนู การประเมินพนักงาน เลือก “KPI Profile” หลังจากนั้นกด “เพิ่ม KPI Profile”


กรอกข้อมูล “ชื่อโปรไฟล์ TH และEN” เลือกช่วงของข้อมูลที่ต้องการประมวลผล “ตั้งแต่วันที่ – จนถึงวันที่”

หมายเหตุ : ช่องตั้งแต่วันที่-จนถึงวันที่ คือ ช่วงของข้อมูลที่ต้องการดึงมาประมวลผลในการประเมิน เช่น ต้องการประเมิน “สาย” ตั้งแต่เดือน มกราคม 2023 จนถึง มิถุนายน 2023 เป็นต้น