PageView Facebook

การคำนวณเงินเดือน ของพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออก

  กรณีที่มีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออกระหว่างรอบการคำนวณเงินเดือน ระบบจะมีคำนวณเงินเดือนเงินเดือนตามวันที่พนักงานเข้ามาทำงานจริง โดยต้องทำการตั้งค่า จำนวนวันทำงานที่จะเป็นตัวหารค่าแรงต่อวัน กรณีพนักงานเข้าใหม่/ลาออกระหว่างเดือนก่อน จากนั้นระบบจะคำนวณเงินเดือนจากจำนวนวันที่มีการตั้งค่า และคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน


การคำนวณเงินเดือน ของพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออก

  กรณีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออกระหว่างรอบการคำนวณเงินเดือน สามารถตรวจสอบ และตั้งค่าจำนวนวันทำงาน เพื่อเป็นตัวหารค่าแรงต่อวันของพนักงานได้  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและตั้งค่าได้ที่เมนูตั้งค่า และเลือกการตั้งค่าทั่วไป จากนั้นเลือกที่หัวข้อ จำนวนวันทำงานกรณีพนักงาน เข้าใหม่/ลาออก ระหว่างเดือน


หลักการคำนวณเงินเดือน กรณีพนักงานเข้าใหม่/ ลาออกระหว่างเดือน

รอบการคำนวณเงินเดือน 26/7/2022 -  25/8/2022

กรณีจำนวนวันทำงาน พนักงานเข้าใหม่/ลาออก ระหว่างเดือน  30 วัน

• เงินเดือน 25,000 บาท

• พนักงานเริ่มงานวันที่ 3/8/2022


ระบบจะนำ เงินเดือน ÷ จำนวนวันทำงานกรณีพนักงานเข้าใหม่ / ลาออก ระหว่างเดือน = แรงต่อวัน

จะได้ 25000 ÷ 30 = 833.34 บาท


• พนักงานทำงานตั้งแต่ 3/8 – 25/8/2022 = 23 วัน

นำค่าแรงต่อวัน  x จำนวนวันทำงานของพนักงานตามจริง = เงินเดือนที่พนักงานจะได้รับในเดือนนั้น

จะได้ 833.34 x 23 = 19,166.67 บาท


หมายเหตุ : การคำนวณเอกสารการลา หรือเอกสารโอที จะใช้ค่าเรงต่อวันตามการตั้งค่าจำนวนวันทำงานกรณีพนักงานเข้าใหม่/ลาออก ระหว่างเดือน ในการคำนวณเช่นกัน


  สรุปได้ว่าการคำนวณเงินเดือนของพนักงานเข้าใหม่ / ลาออกระหว่างเดือน จะคำนวณค่าแรงต่อวันในการคำนวณเงินเดือน โดยอ้างอิงตามการตั้งค่า จำนวนวันทำงานกรณีพนักงานเข้าใหม่ / ลาออกระหว่างเดือน เพื่อทำการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในเดือนนั้น ๆ