PageView Facebook

คำนวณงวดโอที

คำนวณงวดโอที คือ รอบการคำนวณโอที ที่แยกออกมาคำนวณจากรอบการคำนวณเงินเดือน ในกรณีที่มีการตัดรอบในการคำนวณโอที คนละรอบกับการคำนวณเงินเดือน เช่น รอบการคำนวณเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 26-25 แต่รอบในการคำนวณโอที ตั้งแต่วันนที่ 1- EOM

ซึ่งสามารถแยกรอบการคำนวณโอทีออกมาได้ และยังสามารถเลือกได้ว่า เมื่อสิ้นสุดรอบการคำนวณโอทีแล้ว จะนำไปจ่ายพร้อมกับรอบการคำนวณในเดือนถัดไป หรือจะทำจ่ายแยกได้เช่นกัน สำหรับการทำจ่ายแยก จะสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือน ของรอบการคำนวณโอทีนั้น ๆ ได้อีกด้วย

ขั้นตอนแรกในการที่จะเริ่มใช้การแยกรอบการคำนวณโอที จะต้องทำการตั้งค่าที่ข้อมูลพนักงานก่อน ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่ารายบุคคล หรือทั้งองค์กร ที่เมนูย่อยได้เช่นกัน


1. การตั้งค่าอนุญาตให้พนักงาน แยกรอบการคำนวณโอที รายบุคคล

ให้มาที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือกเมนูข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นให้เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการขึ้นมา

เมื่อได้ชื่อพนักงานที่ต้องการแล้ว ให้มาที่เมนูตั้งค่า แล้วมาเลือกที่ “ใช่” ในหัวข้อ “รอบการคำนวณงวดแยกโอที” หลังจากนั้นกดบันทึก


2. การตั้งค่าอนุญาตให้พนักงาน แยกรอบการคำนวณโอที ทั้งองค์กร

ให้มาที่เมนูข้อมูลองค์กร มาที่เมนูข้อมูลพนักงาน เลือกเมนูย่อยตั้งค่าทั่วไป แล้วมาเลือกที่ “ใช่” ในหัวข้อ “รอบการคำนวณงวดแยกโอที” หลังจากนั้นกดบันทึก

ในการเลือกรายชื่อพนักงาน สามารถค้นหาจากโครงสร้างองค์กร หรือ Hashtag ของพนักงาน และกดค้นหาได้เลย สำหรับการเลือก ใช่/ไม่ใช่ สามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะพนักงานรายบุคคลได้เช่นกัน