PageView Facebook

การตั้งค่าอุปกรณ์ลงเวลาการทำงาน

  การตั้งค่าอุปกรณ์ลงเวลาการทำงาน ใช้สำหรับเพิ่มอุปกรณ์การลงเวลา หรือวิธีการลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน

สามารถตั้งค่าอุปกรณ์การลงเวลาได้ทั้งหมด 3 วิธีดังนี้

1.ตั้งค่าการใช้งาน Mobile/Web Attendance

2.ตั้งค่าการใช้งานผ่าน BEACON

3.ตั้งค่าการใช้งานผ่าน WIFI


การตั้งค่าอุปกรณ์ลงเวลาการทำงาน

สำหรับวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์การลงเวลาให้มาที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าอื่น ๆ และมาที่เมนูตั้งค่าอุปกรณ์การลงเวลา


1. ตั้งค่าการใช้งาน Mobile / Web Attendance

สามารถเข้าได้ที่เมนู “ตั้งค่าอุปกรณ์ลงเวลา” และกดปุ่ม “เพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือ”


หลังจากนั้นกรอกข้อมูล “ชื่ออุปกรณ์”  เลือก “ประเภทอุปกรณ์ “Mobile/Web Attendance” จากนั้นระบุ Latitude, Longitude จากนั้นกด “บันทึก”