PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

การใช้งาน E-Library และE- Learning

การใช้งาน E-Library เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเข้ามาอ่านเนื้อหาได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน และการใช้งาน E-Learning เป็นการเรียนรู้จาก E-Library เพื่อมาทำแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มเติม


การเข้าใช้งาน E-Library ผ่านแอปพลิเคชัน HumanSoft

เข้ามาที่แอปพลิเคชัน กดที่ขีด 3 ขีด (ด้านล่างขวามือ) เลือกเมนูแหล่งเรียนรู้ กดE-Library และกดที่อ่านเนื้อหา