PageView Facebook

การขอเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน

การขอเอกสารผ่านแอปพลิเคชันของพนักงานสามารถยื่น และแก้ไขเอกสารด้วยตนเองได้เลย ทั้งการยื่นเอกสารพื้นฐาน 5 ฉบับในการส่งหัวหน้างาน และเอกสารอื่น ๆ เพื่อส่งให้ฝ่ายบุคคลอนุมัติเอกสาร


การขอเอกสารลา

เลือกยื่นเอกสาร มากดที่ขอลางาน หลังจากนั้นกดขอเอกสาร และเลือก/กรอกข้อมูลที่ต้องการ สุดท้ายกดบันทึก และยืนยันการบันทึก


การขอเปลี่ยนกะการทำงาน

เลือกยื่นเอกสาร มากดที่ขอเปลี่ยนกะการทำงาน หลังจากนั้นกดขอเอกสาร และเลือก/กรอกข้อมูลที่ต้องการ สุดท้ายกดบันทึก และยืนยันการบันทึก