PageView Facebook

การตั้งค่าการใช้งานแอปพลิเคชัน

  การตั้งค่าแอปพลิเคชัน จะเป็นการตั้งค่าใช้งาน, การแสดงผลแอปพลิเคชัน รวมถึงสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน, ตั้งค่าความปลอดภัย, เปลี่ยนรหัlผ่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน, สามารถตั้งค่าเชื่อมโยง และสามารถออกจากระบบ และเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดาย


การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

สามารถเข้ามาได้ที่ ขีดสามขีด และกดตั้งค่า


About HuamanSoft

เป็นการตั้งค่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของระบบ HuamanSoft มีดังนี้