PageView Facebook

ข้อควรระวังจากการแก้ไขโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างตำแหน่ง

ข้อควรระวังจากการแก้ไขโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างตำแหน่ง กรณีที่มีการลบแผนกที่โครงสร้างองค์กร หรือลบตำแหน่ง ที่โครงสร้างตำแหน่ง จะทำให้ไม่พบรายชื่อพนักงานในระบบ

ซึ่งจะต้องทำการกำหนดแผนก, ตำแหน่ง ที่หน้านำเข้าข้อมูลพนักงาน เพื่อให้รายชื่อพนักงานกลับมาแสดงที่ข้อมูลพนักงานอีกครั้ง


กรณีแก้ไขโครงสร้างองค์กร

กรณีที่กำหนดโครงสร้างองค์กรให้กับพนักงานไว้แล้ว และมีการลบแผนก หรือหน่วยงาน ในโครงสร้างองค์กรออก จะทำให้ไม่พบรายชื่อพนักงานในข้อมูลพนักงาน จะต้องกำหนดแผนก หรือหน่วยงานให้พนักงานใหม่อีกครั้ง


หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการลบโครงสร้างองค์กร ในส่วนของแผนก หรือหน่วยงานออก แนะนำให้สร้างแผนก หรือหน่วยงานใหม่ให้เรียบร้อย และย้ายข้อมูลพนักงานจากแผนกเดิม ไปใส่ในโครงสร้างใหม่ให้เรียบร้อยก่อน จึงลบแผนก หรือหน่วยงานเดิมออก


หากลบแผนกออก โดยไม่ย้ายข้อมูลพนักงานก่อน ข้อมูลของพนักงานจะถูกย้ายมาที่หน้านำเข้าข้อมูลพนักงาน จะต้องทำการกำหนดหน่วยงาน และเลือกแผนกที่ต้องการ หลังจากนั้นระบุรายชื่อพนักงาน และกดบันทึก