PageView Facebook

การกำหนดผู้อนุมัติ

การกำหนดผู้อนุมัติ จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับพนักงานภายในบริษัท หรือ ภายนอกบริษัท ที่เป็นบริษัทอื่นภายในโดเมนของลูกค้า  ให้สามารถอนุมัติเอกสารโดยหัวหน้างาน หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้ โดยไม่ต้องผ่าน HR เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของ HR ลง และยังเพิ่มบทบาทการทำงานของหัวหน้างาน

  ระบบยังสามารถนำเข้าข้อมูลผู้อนุมัติ เพื่อให้ HR สามารถกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดผู้อนุมัติให้กับพนักงานได้ในครั้งเดียวด้วย  สามารถดูคู่มือการนำเข้าผู้อนุมัติเพิ่มเติมได้ที่นี่


โดยสามารถกำหนดผู้อนุมัติเอกสารได้ 2 เมนู คือ

1.เพิ่มที่หน้าข้อมูลพนักงาน

2.เพิ่มที่เมนูย่อย


การกำหนดผู้อนุมัติที่ ข้อมูลพนักงานรายบุคคล กรณีอนุมัติภายในบริษัท

  การกำหนดผู้อนุมัติเอกสาร สามารถกำหนดที่ ข้อมูลพนักงานรายบุคคล  โดยสามารถเข้าไปที่ เมนูข้อมูลองค์กร จากนั้นเลือกที่ เมนูข้อมูลพนักงาน


เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว เลือกที่หัวข้อ ตั้งค่า จากนั้นเลือกรายการ กำหนดผู้อนุมัติ และ คลิ๊กที่ช่องลำดับที่  เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการกำหนดเป็นผู้อนุมัติ