PageView Facebook

ตารางเวลาการทำงาน

ตารางเวลาการทำงาน ใช้ตรวจสอบตารางเวลาการทำงานของตนเองในรอบเดือนนั้น ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบการลงเวลา, ปฎิทินการทำงาน และสรุปผลการคำนวณของตนเอง


การดูตารางเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น

เข้า Application HumanSoft หลังจากนั้นกดไปที่ไอคอน “ขีด3ขีด” เลือก “จัดการเวลา” เลือก “ตารางเวลาการทำงาน”


สามารถเข้าไปตรวจสอบเวลาการทำงานในแต่ละวัน หรือยื่นขอเอกสารต่าง ๆ จากหน้าตารางเวลาการทำงานได้เลย ดังภาพ