PageView Facebook

การลงเวลาการทำงาน ผ่านแอปพลิเคชัน HumanSoft

  การลงเวลาการทำงาน ใช้สำหรับการลงเวลาการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกขอแต่ละบริษัท รวมทั้งยังสามารถให้หัวหน้างานสแกนใบหน้าพนักงาน เพื่อลงเวลาให้กับพนักงานได้ ซึ่งรูปแบบการลงเวลาแต่ละช่องทาง มีรายละเอียดดังนี้

  • ใบหน้า/แผนที่ คือ การลงเวลาด้วยใบหน้าหรือ หมุดGPS
  • สแกน QR Code คือ สแกน QR Code เพื่อลงเวลา
  • สร้าง QR Code (Time App) คือ การสร้าง QR Code ในแอปพลิเคชันของพนักงาน เพื่อลงเวลาผ่านเครื่องกลาง (HumanSoft Mobile Attendance) โดยการที่นำ QR Code ของเครื่องพนักงาน ไปให้เครื่องกลางสแกนเพื่อลงเวลา
  • Wi-Fi คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Wi-Fi
  • บีคอน คือ ลงเวลาผ่านสัญญาน Bluetooth
  • สแกนลูกทีม คือ การให้หัวหน้างานสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาแทน


1.การลงเวลาการทำงาน ผ่านใบหน้า

สำหรับการลงเวลาการทำงานผ่านใบหน้า จะต้องมาทำการเปิดการใช้งานฟังชั่น Face Recognition ที่หน้าตั้งค่าทั่วไปก่อน จึงจะสามารถลงเวลาการทำงานด้วยใบหน้าได้

สำหรับการลงเวลาการทำงาน ขั้นตอนแรกกดที่เครื่องหมายลายนิ้วมือ (กลางหน้าจอด้านล่าง) จากนั้นกดที่ใบหน้า/แผนที่ จะแสดงรูปกล้องถ่ายภาพ และกดที่ลงเวลาการทำงาน