PageView Facebook

การลงเวลาการทำงานผ่าน Mobile Attendance และTime Web

  การลงเวลาการทำงานผ่าน Mobile Attendance และTime Web จะเป็นการลงเวลาผ่านเครื่องกลาง คล้ายกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยจะสามารถเพิ่มเครื่องกลาง ในการใช้งานจาก PC หรือLaptop ที่มีกล้อง และสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

โดยที่พนักงานจะสามารถลงเวลาการทำงานผ่านเครื่องกลางด้วยการสแกนใบหน้า, สร้าง QR Code ให้เครื่องกลางสแกน หรือสแกน QR Code จากเครื่องกลางที่มีการสร้าง QR Code มาให้ เป็นต้น


การตั้งค่าอุปกรณ์การลงเวลาการทำงาน

สามารถเข้าได้ที่เมนูตั้งค่า เลือกตั้งค่าอื่น ๆ มาที่ตั้งค่าอุปกรณ์การลงเวลา และกดเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือ


หลังจากกดปุ่มเพิ่มข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่ออุปกรณ์ และเลือกประเภทอุปกรณ์ โดยเลือกเป็น Mobile/Web Attendance หลังจากนั้นระบุพิกัดละติจูด, ลองติจูด หรือลากพิกัดจากบนแผนที่ จากนั้นกดบันทึก