PageView Facebook

การตรวจสอบและแก้ไข ชื่อผู้ใช้งาน

  ชื่อผู้ใช้งาน คือ User ที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานด้วยมุมมองของพนักงาน โดยชื่อผู้ใช้ จะสามารถเข้าใช้งานผ่าน Web browser, Application หรือLineOA

สามารถตรวจสอบและแก้ไข ได้ 2 เมนู

1.ข้อมูลพนักงานรายบุคคล

2.ข้อมูลผู้ใช้ที่หน้าเมนูย่อย


การตรวจสอบและแก้ไขชื่อผู้ใช้ ที่ข้อมูลพนักงานรายบุคคล

  การตรวจสอบชื่อผู้ใช้ สามารถตรวจสอบที่ข้อมูลพนักงานรายบุคคล โดยสามารถเข้าไปที่เมนูข้อมูลองค์กร จากนั้นเลือกที่ เมนูข้อมูลพนักงาน


เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว เลือกที่หัวข้อตั้งค่า จากนั้นเลือกรายการ "ตั้งค่าผู้ใช้" สามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ได้เลย