PageView Facebook

การนำเข้าโควตาการลา

โควตาการลา เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการขอเอกสารการลาของพนักงาน ซึ่งการนำเข้าโควตาการลาแบ่งเป็น 2 ดังนี้

1. นำเข้าข้อมูลโควตาการลาที่จะได้รับ ใช้สำหรับนำเข้าโควตาที่พนักงานจะได้รับ ในกรณีหากต้องการกำหนดโควตาที่พนักงานจะได้รับด้วยตนเอง โดยไม่ต้องการให้ระบบประมวลผลโควตาให้

2. นำเข้าข้อมูลโควตาการลาที่ใช้ไปแล้ว ใช้สำหรับนำเข้าโควตาที่พนักงานใช้ไป ในกรณีพึ่งมาใช้โปรแกรม HumanSoft ระหว่างปี แล้วต้องการให้มีข้อมูลโควตาที่พนักงานใช้ก่อนหน้ามาหักออกจากโควต้าที่พนักงานได้รับ


การนำเข้าโควตาการลาที่ได้รับ

ไปที่เมนูการประมวลผผลเงินเดือน และเลือก “จัดการโควตาการลา” และกดปุ่ม “นำเข้าข้อมูล”


เลือกหัวข้อ “นำเข้าข้อมูลโควตาการลาที่จะได้รับ”เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลทที่ใช้นำเข้าข้อมูล จะได้รับเป็นไฟล์ .xlsx (Excel.)