PageView Facebook

จัดการวันหยุดพิเศษ

จัดการวันหยุดพิเศษ ใช้กรณีที่พนักงานทำโอที ซึ่งไม่ได้รับค่าแรงในวันนั้น ๆ แต่ต้องการสะสมชั่วโมงที่ทำโอที มาใช้เป็นวันหยุดพิเศษ หรือวันลางานแทน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการสะสมชั่วโมงโอทีเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น พนักงานทำโอทีวันหยุด 8 ชั่วโมง และมีการตั้งค่าสะสมชั่วโมงที่ทำโอที เป็น 1.5 เท่า พนักงานจะสะสมชั่วโมงโอที เท่ากับ 12 ชั่วโมง และสามารถนำมาใช้กับวันหยุดพิเศษ หรือใช้ลางานโดยถูกหักจากชั่วโมงโอทีที่สะสมแทน และพนักงานจะไม่ถูกหักค่าจ้าง หรือโควตาการลา โดย HR จะสามารถตรวจสอบข้อมูล และแจ้งกับพนักงานว่ามีชั่วโมงที่สะสมโอทีอยู่ที่กี่ชั่วโมง เพื่อให้พนักงานใช้งานลางาน หรือเปลี่ยนวันหยุดพิเศษ เป็นต้น


การตั้งค่าโอทีเพื่อแปลงมาใช้กับวันหยุดพิเศษ

ให้เปิดการใช้งานการ์ดโอที ที่เมนูตั้งค่าเวลาการทำงาน และกดที่ปากกาแก้ไข เพื่อกำหนดเงื่อนไขจำนวนเท่าที่จะได้รับ ในการสะสมชั่วโมงโอที


เมื่อกดปากกาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกแปลงเป็นวันหยุดพิเศษ และให้ใส่จำนวนเท่า จะเป็นการกำหนดว่า เมื่อมีการสะสมโอที แปลงไปเป็นวันหยุดพิเศษ หรือการลา จะให้สะสมกี่เท่าของจำนวนที่ทำจริง

โดยกรณีที่พนักงานขอเอกสารโอทีดังกล่าว พนักงานจะไม่ได้รับเงินในวันนั้น ๆ แต่จะเป็นการ สะสมจำนวนชั่วโมงเพื่อไปใช้เป็นวันหยุดพิเศษ หรือลางานแทนจากนั้นกดบันทึก