PageView Facebook

จดหมายเตือน

  จดหมายเตือน ใช้สำหรับแจ้งเพื่อตักเตือน หรือรายงานพฤติกรรมพนักงาน โดยเป็นการเตือนจากนายจ้าง หรือตัวแทนของนายจ้างที่มีอำนาจ ซึ่งเป็นการแจ้งเพื่อตักเตือนอย่างเป็นทางการ ผ่านลายลักษณ์อักษร

เป้าหมายของจดหมายเตือน คือ เพื่อให้พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รับทราบข้อผิดพลาดทางวินัยของตัวเอง นำไปสู่การปรับปรุง, แก้ไข หรือปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมีสาเหตุได้หลากหลาย เช่น ใบเตือนพนักงานมาสาย, ใบเตือนพนักงานขาดงาน, ใบเตือนพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาด, ใบเตือนพนักงานทำผิดระเบียบวินัย หรือแม้กระทั่งใบเตือนพนักงานทำผิดทางกฎหมาย อย่างการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น


การเพิ่มข้อมูลของจดหมายเตือน

ขั้นตอนแรกให้กดที่เมนูการประเมินพนักงาน มาที่เมนูจดหมายเตือน จากนั้นกดเพิ่มข้อมูล จึงจะสามารถเลือกวันที่, ประเภทของการเตือน และชื่อพนักงานที่ต้องการ


เมื่อเลือกชื่อพนักงานแล้ว ให้ใส่รายละเอียดในช่องรายละเอียด และกดที่เพิ่มเอกสาร เพื่อแนปไฟล์ หรือกดเพิ่มรูปภาพที่ต้องการ หลังจากนั้นกดบันทึก