PageView Facebook

ร้องเรียน

การร้องเรียนเป็นฟังก์ชันที่สามารถให้พนักงานในบริษัท ส่งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ เพื่อส่งไปยัง HR รับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามประเภทการร้องเรียนที่มีให้เลือก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ หรือรูปภาพเข้าไปได้เพื่อเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้อีกด้วย


ร้องเรียน

การร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

ให้เลือกยื่นเอกสาร กดที่ร้องเรียน ให้เลือก และกรอกข้อมูลที่ต้องการ หลังจากนั้นกดบันทึก และยืนยันการบันทึก

หมายเหตุ : หากเลือกยินยอม จะแสดงชื่อผู้แจ้ง / หากเลือกไม่ยินยอม  จะไม่แสดงชื่อผู้แจ้ง