PageView Facebook

การตรวจสอบตารางเวลาการทำงานผ่าน Line OA

การตรวจสอบตารางเวลาการทำงานของตนเองผ่าน Line OA สามารถเลือกดูการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน, ตลอดทั้งเดือน หรือการลงเวลาการทำงานของเดือนอื่น ๆ ได้


ตารางเวลาการทำงาน

ให้มาเลือกที่เมนูตารางเวลาการทำงาน หลังจากนั้นเลือกรอบเดือนที่ต้องการขึ้นมา ในนี้จะแสดงรายละเอียดการทำงานของพนักงานในเดือนนั้น ๆ