PageView Facebook

การตั้งค่าความปลอดภัย เพื่อล็อคแอปพลิเคชั่นก่อนเข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้งาน Application ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ตั้งค่าความปลอดภัย

ถ้าเปิด : จะบังคับให้ใส่ Pin 6 หลัก หรือ Face Scan ทุกครั้งก่อนเข้าใช้

ถ้าปิด : จะสามารถเข้าใช้งาน Application ได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่รหัส
สำหรับผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้งานแล้ว และข้ามขั้นตอนนี้ไป ตอนเข้าใช้ครั้งแรก

สามารถมาตั้งค่าความปลอดภัยภายหลังได้ โดยเข้าไปที่เมนู "ตั้งค่า"จากนั้นเข้าไปที่เมนู "ความปลอดภัย"