PageView Facebook

การตั้งค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์

  เมนูการตั้งค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นการตั้งค่าวันหยุดประจำปีของบริษัท หรือวันหยุดพิเศษที่พนักงานจะมีวันหยุดวันเดียวกันทั้งบริษัท ซึ่งการกำหนดวันหยุดสามารถทำการเปลี่ยนสถานะวันทำงานของพนักงาน เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับพนักงานทั้งบริษัทได้ โดยลูกค้าไม่ต้องทำการเปลี่ยนหรือสลับสถานะวันให้กับพนักงานรายบุคคล


การตั้งค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์

การกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับพนักงานทั้งบริษัท สามารถเข้าที่เมนู ตั้งค่า จากนั้นเลือกที่ตั้งค่าการคำนวณ และเลือกที่ตั้งค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ระบบจะมีข้อมูลวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อ้างอิงตามปฏิทินให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน


หากต้องการเพิ่ม, แก้ไข หรือ ลบ วันนักขัตฤกษ์ที่ทางระบบมีให้ สามารถทำได้ดังนี้

1.การเพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์  สามารถเพิ่มวันหยุด โดยกดที่ ตามช่องเดือนที่ต้องการ เพื่อเพิ่มวันหยุดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้กำหนดวันที่ และชื่อวันหยุดใหม่อีกครั้ง โดยสามารถกำหนดเฉพาะเจาะจงได้ว่าพนักงานแผนกใด หรือ ตำแหน่งใด หรือ พนักงานคนใด ที่จะมีวันหยุดในวันนี้

หมายเหตุ : การเลือกโครงสร้างองค์กร,ตำแหน่ง หรือพนักงาน จะสามารถเลือกกำหนดได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น