PageView Facebook

การตั้งค่าจำนวนวันทำงาน และชั่วโมงการทำงาน

  การตั้งค่าจำนวนวันทำงาน, ตั้งค่าจำนวนชั่วโมงการทำงาน จะเป็นการตั้งค่าใช้งานในการคำนวณตัวหารค่าแรงต่อวัน และต่อชั่วโมง เพื่อมาคำนวณสาย, ขาดงาน, ลางาน, โอที ยกตัวอย่างเช่น จำนวนวันทำงานตั้งค่าเป็นตามจริง หากรอบเดือนนั้น ๆ มีจำนวนวันทำงาน 31 วัน ระบบจะคำนวณค่าแรงให้ตามรอบเดือน คือ เงินเดือน 15,000 บาท หาร 31 วันทำงาน จะเท่ากับ พนักงานจะได้รับค่าแรงวันละ 483.87 บาท ต่อวัน

  การตั้งค่าจำนวนชั่วโมงการทำงาน หากตั้งค่า 8 ชั่วโมง ระบบจะนำค่าแรงต่อวัน หาร จำนวนชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง จะได้ ชั่วโมงละ 60.48 บาทต่อชั่วโมง


การตั้งค่าจำนวนวันทำงาน และตั้งค่าชั่วโมงการทำงาน จะสามารถตั้งค่าได้ 4 เมนู ดังนี้

1.การตั้งค่าที่ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน

2.การตั้งค่าที่เมนูย่อย

3.การตั้งค่าที่หน้าคำนวณเงินเดือนรายบุคล

4.การตั้งค่าทั้งองค์กรที่เมนูตั้งค่าทั่วไป1.การตั้งค่าที่ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน

  การตั้งค่าจำนวนวันทำงาน, จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน สามารถเลือกได้จากเมนู ข้อมูลองค์กร ข้อมูลพนักงาน และเลือกรายชื่อพนักงาน จากนั้น กดค้นหา


  เมื่อเลือกรายชื่อพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้มาที่เมนูค้นหา ตั้งค่า ตั้งค่าทั่วไป และทำการตั้งค่าจำนวนวันทำงาน, จำนวนชั่วโมงการทำงาน กดบันทึก