PageView Facebook

จัดสรรคอร์ส

จัดสรรคอร์ส ใช้งานสำหรับกรณีที่ต้องการให้พนักงานทำการเข้าคอร์สเรียน และทำแบบทดสอบหลังจากมีการเรียนในเนื้อหาที่กำหนด และยังสามารถตรวจสอบจำนวนพนักงานที่กำลังเรียน และพนักงานที่กำลังทำแบบทดสอบ รวมทั้งคะแนนที่พนักงานทำแบบทดสอบ ที่สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้


จัดสรรคอร์ส

กรณีที่ทำการเพิ่ม E–Learning เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการจัดสรรคอร์ส เพื่อส่งข้อมูลคอร์สเรียนให้พนักงานทำการเรียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บเบราว์เซอร์ โดยการเพิ่มที่เมนูจัดสรรคอร์ส


เมื่อกดเลือกจัดสรรคอร์ส ให้ทำการระบุคอร์สที่ต้องการให้พนักงานเรียน และเลือกวันที่เริ่ม-วันที่จบของคอร์สเรียน


เมื่อกำหนดข้อมูลคอร์สเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานให้เลือก ว่าจะให้พนักงานคนไหนได้รับการเข้าคอร์สเรียน รวมทั้งสามารถระบุตามโครงสร้างแผนก หรือเลือกพนักงานรายบุคคลได้


หลังจากระบุรายชื่อพนักงานในคอร์สเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดของคอร์สได้เพิ่มเติม


เมื่อระบุคอร์สเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการให้ตรวจสอบ ว่าคอร์สดังกล่าวมีจำนวนพนักงานกี่คน, เรียนไปแล้วเท่าไหร่, กำลังทำแบบทดสอบ หรือเสร็จสิ้นแล้วกี่คน โดยสามารถกดที่เมนู i ได้เพิ่มเติม