PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

กลุ่มประเภทรายรับรายจ่าย

  กลุ่มประเภทรายรับรายจ่าย เป็นการสร้างกลุ่มประเภทรายรับรายจ่ายแต่ละรายการให้แยกกัน หรือรวมในกลุ่มเดียวกัน เพื่อง่ายต่อทาง HR ทำการตรวจสอบยอดรายรับ หรือรายจ่ายที่จัดกลุ่มเอาไว้ รวมถึงยังสามารถดึงรายงานรายรับรายจ่ายที่จัดกลุ่มตรวจสอบได้ โดยสามารถดูคู่มือการตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายได้ที่นี่


กลุ่มประเภทรายรับรายจ่าย

เมื่อทำการตั้งค่ากลุ่มรายรับรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทาง HR สามารถดึงรายงานตรวจสอบได้ โดยเข้าที่เมนูรายงาน

จากนั้นเลือกที่กลุ่มการคำนวณเงินเดือน และรายงานผลการคำนวณเงินเดือนแบบแบ่งกลุ่มรายรับรายจ่าย สามารถเลือกรอบเดือน และกลุ่มรายรับรายจ่ายที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกดค้นหาได้เลย


เมื่อทำการเลือกปลุ่มประเภทรายรับรายจ่ายขึ้นมาแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อรายรับรายจ่าย ที่มีการกำหนดรวมกลุ่มรายรับรายจ่ายไว้ พร้อมทั้งแสดงยอดเงินที่พนักงานได้รับ และรวมยอดของกลุ่มรายรับรายจ่ายให้