PageView Facebook

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ให้คุณได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

เทคนิคการแก้ไขข้อมูลพนักงานทีละหลายๆคน

สามารถ Update หรือแก้ไขข้อมูลพนักงานแบบทีละหลายๆคนได้ 2 วิธี

1. การแก้ไขจากเมนูย่อยในเมนู "ข้อมูลพนักงาน"

2. การ Export ข้อมูลพนักงานออกมา Update ผ่าน Excel


แบบที่ 1 แก้ไขจากเมนูย่อยในเมนู "ข้อมูลพนักงาน" ระบบจะมีการแยกเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลไว้ให้แล้วแบบที่ 2 การ Export ข้อมูลพนักงานออกมา Update ผ่าน Template และ Import กลับเข้าไปในระบบใหม่