PageView Facebook

คำนวณงวดเวลาการทำงาน

  คำนวณงวดเวลาการทำงาน คือ รอบการคำนวณเวลาการทำงาน ที่ต้องการคำนวณ มาเช้า, สาย, พักเกิน, พักไว, กลับก่อน, กลับช้า, ลางาน, ขาดงาน ที่แยกออกมาคำนวณจากรอบการคำนวณเงินเดือน ในกรณีที่มีการตัดรอบในการคำนวณเวลาการทำงาน คนละรอบกับการคำนวณเงินเดือน เช่น รอบการคำนวณเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 26-25 แต่รอบในการคำนวณเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 - EOM

  ซึ่งสามารถแยกรอบการคำนวณเวลาการทำงานออกมาได้ และยังสามารถเลือกได้ว่า เมื่อสิ้นสุดรอบการคำนวณงวดเวลาการทำงานแล้ว จะนำไปจ่ายพร้อมกับรอบการคำนวณในเดือนถัดไป หรือจะทำจ่ายแยกได้เช่นกัน สำหรับการทำจ่ายแยก จะสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือน ของรอบการคำนวณเวลาการทำงานนั้น ๆ ได้อีกด้วย รวมทั้งการตรวจสอบรูปแบบรายงาน ระบบสามารถดึงไฟล์ Excel ออกมาตรวจสอบเพิ่มเติมได้เช่นกัน


การตั้งค่าข้อมูลพนักงาน

  ขั้นตอนแรกในการที่จะเริ่มใช้การแยกรอบการคำนวณเวลาการทำงาน จะต้องทำการตั้งค่าที่ข้อมูลพนักงานก่อน ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่ารายบุคคล หรือทั้งองค์กร ที่เมนูย่อยได้เช่นกัน


  1. การตั้งค่าอนุญาตให้พนักงาน แยกรอบการคำนวณเวลาการทำงานรายบุคคล

ให้มาที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือกเมนูข้อมูลพนักงาน หลังจากนั้นให้เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการขึ้นมา เมื่อได้ชื่อพนักงานที่ต้องการแล้ว ให้มาที่เมนูตั้งค่า แล้วมาเลือกที่ “ใช่” ในหัวข้อ “รอบการคำนวณแยกเวลาการทำงาน” หลังจากนั้นกดบันทึก


  2. การตั้งค่าอนุญาตให้พนักงาน แยกรอบการคำนวณงวดเวลาการทำงาน ทั้งองค์กร

ให้มาที่เมนูข้อมูลองค์กร มาที่เมนูข้อมูลพนักงาน เลือกเมนูย่อยตั้งค่าทั่วไป แล้วมาเลือกที่ “ใช่” ในหัวข้อ “รอบการคำนวณงวดเวลาการทำงาน” หลังจากนั้นกดบันทึก

  ในการเลือกรายชื่อพนักงาน สามารถค้นหาจากโครงสร้างองค์กร หรือ Hashtag ของพนักงาน และกดค้นหาได้เลย สำหรับการเลือก ใช่ / ไม่ใช่ สามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะพนักงานรายบุคคลได้เช่นกัน

  การคำนวณแยกงวดเวลาการทำงาน จะต้องทำการตั้งค่าที่ข้อมูลพนักงาน เมนูย่อย "ตั้งค่าทั่วไป" จากนั้นเลือกรอบการคำนวณแยกงวดเวลาการทำงาน เลือกว่าใครบ้างที่จะคำนวณแยกงวดเวลาการทำงานบ้าง และกดบันทึก