PageView Facebook

การแก้ไขข้อมูลพนักงานทีละหลาย ๆ คน

การแก้ไขข้อมูลพนักงานทีละหลาย ๆ คน สามารถทำการแก้ไขพนักงานหลายท่านพร้อมกัน ได้จาก 2 วิธีดังนี้

1.แก้ไขทีละหลายๆคนจากบนระบบ

2.แก้ไขทีละหลายๆคนจากการดาวน์โหลดเทมเพลทมาแก้ไข และนำเข้า


แก้ไขทีละหลายๆคนจากบนระบบ

เข้าไปที่เมนู “ข้อมูลพนักงาน” หลังจากนั้นเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการแก้ไขที่เมนูย่อยได้เลย


รูปพนักงาน

การเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ของพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลรูปภาพใบหน้าของพนักให้แสดงในเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรมรวมถึงแอปพลิเคชันของพนักงาน