PageView Facebook

ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณภาษีให้กับพนักงานได้

  การเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณภาษีให้กับพนักงานจาก ภงด.1 ไปเป็น ภงด.3 หรือ คิดภาษี ภงด.1 ใหม่ทุกเดือน เป็นรายได้ 40(2) จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษีของประเภทพนักงานใน “ข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน” ตามรหัสอ้างอิงของพนักงานแต่ละประเภท


การตรวจสอบข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน

  วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าภาษีของพนักงานแต่ละประเภท ให้มาตรวจสอบที่เมนูข้อมูลองค์กร เลือกข้อมูลกลุ่มประเภทพนักงาน

  หลังจากให้ให้มาตรวจสอบที่ช่องรหัสอ้างอิง และช่องภาษี ของพนักงานแต่ละประเภท และนำรหัสอ้างอิงดังกล่าว ไปเลือกในข้อมูลพนักงานอีกครั้ง


  เมื่อเลือกประเภทพนักงานที่ต้องการได้แล้ว ให้มาทำการเลือกเปลี่ยนในข้อมูลพนักงาน ในช่องประเภทพนักงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทั้งข้อมูลพนักงานรายบุคคล และเมนูย่อย “ข้อมูลเงินเดือน”