PageView Facebook

พนักงานไม่สามารถลงเวลาการทำงานได้

การลงเวลาการทำงานไม่ได้ หรือผิดพลาดของพนักงานบนแอปพลิเคชัน HumanSoft อาจเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี

ในคู่มือนี้ได้รวบรวม กรณีที่พนักงานลงเวลการทำงานไม่ได้ และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น เพื่อให้พนักงาน หรือทาง HR ได้ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้าง


สาเหตุที่ 1 วันที่เริ่มงานของพนักงาน

หากทำการใส่วันที่เริ่มงานของพนักงาน ไม่ตรงกับวันที่เริ่มงานของพนักงานตามจริง ในรอบเดือนที่พนักงานเริ่มงาน จะทำให้พนักงานลงเวลาการทำงานไม่ได้

เพราะวันที่เริ่มงานของพนักงาน อาจจะเป็นรอบเดือนในอนาคต หรือยังไม่ถึงวันนั้น จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในรอบการคำนวณเงินเดือนในรอบเดือนปัจจุบัน และไม่สามารถลงเวลาการทำงานได้ เนื่องจากไม่มีตารางเวลาการทำงาน ขึ้นมา รองรับ กับการลงเวลาของพนักงาน


สาเหตุที่ 2 ไม่ได้ทำการเพิ่มรายชื่อพนักงานเข้าไปที่พื้นที่การลงเวลาการทำงานที่กำหนดเอาไว้

หากมีการเพิ่มรายชื่อพนักงานเข้ามาในระบบแล้ว จะต้องทำการเพิ่มรายชื่อพนักงานที่พื้นที่การทำงานด้วยเสมอ

เฉพาะกรณีที่พื้นที่การทำงานดังกล่าว มีการกำหนดเป็นรายชื่อของพนักงานไว้