PageView Facebook

ไม่มีรายชื่อพนักงาน ในหน้าคำนวณเงินเดือน

  เมื่อมีการเพิ่มรายชื่อพนักงานในระบบเข้ามาแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อพนักงาน ในหน้าคำนวณเงินเดือน ซึ่งกรณีที่มีพนักงานเข้าใหม่ จะต้องการทำการกดสร้างรายชื่อพนักงานทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานมีรายชื่ออยู่ในรอบการคำนวณเงินเดือน


การสร้างรายชื่อ (Only Active)

กรณีที่เพิ่มรายชื่อพนักงานเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้มากดสร้างรายชื่อพนักงานที่หน้าคำนวณเงินเดือน เลือกคำนวณเงินเดือนทั้งองค์กร กดสร้างรายชื่อ และเลือกเป็นสร้างรายชื่อ (Only Active)