PageView Facebook

การเพิ่มใบหน้า เพื่อใช้ในการลงเวลาการทำงาน

  การเพิ่มใบหน้า เพื่อใช้ในการลงเวลาการทำงาน สำหรับพนักงานที่ต้องการลงเวลาด้วยใบหน้าผ่านแอปพลิเคชัน HumanSoft, แอปพลิเคชัน HumanSoft Mobile Attendance หรือ Time Web

  เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับโครงสร้างใบหน้าที่ได้ลงเวลาเข้ามากับใบหน้าของพนักงานที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบว่าตรงกันหรือไม่


การเพิ่มใบหน้าให้กับพนักงาน ครั้งละหลาย ๆ คน

ขั้นตอนในการการเพิ่มใบหน้าพนักงานให้เลือกที่เมนูข้อมูลองค์กร และมาที่ข้อมูลพนักงาน และมาที่เมนูย่อย "ข้อมูลใบหน้า" หลังจากนั้นให้เลือก  รายชื่อพนักงานที่ต้องการเพิ่มใบหน้า


ทำการเพิ่มรูปภาพใบหน้าจำนวน 3 รูป  ดังนี้ รูปที่ 1 (หน้าตรง)